French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
French German Spanish Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział 11Pamiątki Narodowe, Zapomnienia, Polonica c.d.

Pamiątka historyczna – Sławny obywatel Argentyny – Jordan Wysocki – inne niż w encyklopediach dane urodzenia w Polsce

Zgłaszający Eksponat:
Tadeusz Wysocki
podziel się z innymi:

Pamiątka historyczna od genealoga amatora- inne niż w encyklopediach dane urodzenia słynnego Polaka w Argentynie

Sławny obywatel Argentyny JORDAN CZESLAW WYSOCKI / JORDAN SZCZĘSŁAW WYSOCKI – jego życie w Polsce, odnalezione jego i jego rodziny pierwsze dokumenty!

Do poprawienia danych: Prawdziwa data urodzenia Jordana Czesława Wysockiego to nie rok 1839 (podawana w encyklopediach) ale 1837, jego imiona to nie Jordan Czesław, ale Jordan Szczęsław, i wreszcie imię jego ojca to nie August, ale Augustyn – ze źródła w łacinie.

Poniżej zamieszczam skany oryginalnego wpisu jego urodzenia z Polski, jak również wpisu urodzenia jego rodzonej siostry Stanisławy Augusty Wysockiej


I. Wpis urodzenia JORDANA SZCZĘSŁAWA WYSOCKIEGO

Pinczow. 42.
Działo się w Pinczowie Dnia Szesnastego Lutego Tysiąc Ośmset Trzydziestego Siódmego Roku o godzinie trzeciej po południu, Stawił się Wżny Augustyn Wysocki Profesor Szkół Obwodowych liczący lat pięćdziesiąt dwa w Pinczowie zamieszkały, w obecności WJX Bazylego Kowalskiego Inspektora Szkól lat pięćdziesiąt sześć i Urodzonego Marcina Baszewiewicza(?) lat piećdziesiąt mającego Nauczyciela przy Szkole Obwodowej obudwóch w Pinczowie zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci Meskiej w Pinczowie Urodzone w dniu trzynastym Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie Osmej rano z jego Małżonki Moniki z Marczyńskich lat czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu Dzisiejszym przez Wmgo Wincentego Klamczyńskiego Wikaryusza odbytym nadane zostały imiona Jordan Szczesław, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymienieni WJX Bazyli Kowalski i Wmżna Tekla Kulikowska. Akt ten został Stawającym i Świadkom przeczytany przez Nas i Stawających podpisany.

Grzegorz Suchański Pleban Pinczowski
August: Wysocki Marcin Banasiewicz
Bazyli Kowalski


II. Wpis urodzenia STANISŁAWY AUGUSTY WYSOCKIEJ

Pinczow 70.
Działo się w Pinczowie Dnia Jedenastego Maia Tysiąc Ośmset Trzydziestego trzeciego Roku o godzinie trzeciej po południu, Stawił się Urdz. Augustyn Wysocki Profesor lat czterdzieści siedm maiący w Pinczowie zamieszkały, w obecności WJX Bazylego Kowalskiego Rektora lat pięćdziesiąt trzy, i Ur. Ignacego Checińskiego Profesora Szkoł Wojewódzkich lat trzydzieści sześć mający, obudwóch w Pinczowie zamiezkałych, i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej w Pinczowie Urodzone w dniu Osmym bieżącego Miesiąca o godzinie piatej po południu, z Jego Małżonki Moniki z Marczyńskich lat trzydzieści siedm maiącej, Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Stanisława Augusta, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wspomniani WJX Bazyli Kowalski Rektor i Tekla Kulikowska, Asystowali Urodz. Ignacy Checiński Profesor i Maryanna Pożnańska, Akt ten został Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas i Stawających podpisany.
Aug: Wysocki Grzegorz Suchański Pleban Pinczowski
Bazyli Kowalski
Ignacy Chęciński


Z wyżej wymienionych wpisów o rodzinie Wysockich i ich bliskich znajomych żyjących w Pińczowie, Polska (pod zaborem Rosji) w XIX wieku możemy powiedzieć-potwierdzić:

I. Augustyn Wysocki – profesor/nauczyciel szkół wojewódzkich i obwodowych w Pińczowie, szlachcic, urodzony ok. roku 1785/6 w ……………..

II. Jego żona Monika Wysocka pochodząca z rodziny Marczyńskich, urodzona ok. r. 1796/7 w ………………

III. Ich córka Stanisława Augusta Wysocka – urodzona w Pińczowie w roku 1833.

IV. Ich syn Jordan Szczęsław Wysocki – urodzony w Pińczowie w roku 1837.

Ich przyjaciółmi w Pińczowie byli:

1. Marcin Banasiewicz – profesor/nauczyciel szkół w Pińczowie, szlachcic

2. Ignacy Chęciński – profesor/nauczyciel szkół w Pińczowie, szlachcic

3. Bazyli Kowalski – rektor, inspektor szkół w Pińczowie, ksiądz, szlachcic

4. Tekla Kulikowska (rodzina Kulikowski) – szlachcianka

5. Maryanna/Marianna Pożnańska (rodzina Poznański/Pożnański) –

Księża w parafii w Pińczowie:

1. Grzegorz Suchański – proboszcz parafii Pińczów

2. Wincenty Klamczyński – wikary parafii Pińczów, szlachcic

(wszystkie te nazwiska podaję z nadzieją, że będą cenne w genealogicznych poszukiwaniach innych rodzin w Polsce).

Udało mi się odszukać w historycznych dokumentach Polski z XIX wieku potwierdzenie o profesorze/nauczycielu geografii i arytmetyki Augustynie Wysockim zam. w Pińczowie w XIX wieku (cała informacja wraz z nazwiskami przyda się być może nauczycielom/uczniom szkół w Pińczowie)

Dokument: “Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Rocznik instytutów religiynych i edukacyinych … – 1824”

strona 149 podaje “Skład Zgromadzenia Nauczycielskiego Szkoły Wydziałowej w Pińczowie (wydział Akademii w Krakowie):

# Rektor ksiądz Marcin Bazyli Kowalski, uczy języka polskiego

# Prefekt ksiądz Ignacy Reynowicz, uczy religii i moralności

# Profesor Augustyn Wysocki, uczy arytmetyki i geografii

# Profesor Leopold Grabowski, uczy jezyka niemieckiego i geografii

# Zast. Profesora Jan Wittman, uczy fizyki

# Nauczyciel Wawrzeniec (Wawrzyniec) Chęciński, uczy łaciny i kaligrafii

# Nauczyciel Marcelli Banasiewicz – uczy historii powszechnej, artmetyki, geografii i technologii

# Zast. nauczyciela Stanisław Janicki – uczy języka polskiego, łaciny i historii naturalnej

(+ strona 147 podaje informacje o szkole: “Szkoła Wydziałowa w Pińczowie – Krótka historyczna wiadomość o Instytucie”)

Kontunuuję badania genealogiczne dotyczące tej rodziny Wysockich, za wszelkie informacje dotyczące tej rodziny będę niezmiernie wdzięczny.

Wykonał/Copyright:

Tadeusz Wysocki – członek PTG – Polskie Towarzystwo Genealogiczne, the member of the PTG – Polish Genealogical Society

Warszawa/Warszaw, Poland, 13.04.2010 Email: dho@dho.com.pl

www.narodowa.pl

Email: narodowa@narodowa.pl


Poniżej zamieszczam skan odnalezionego wpisu ślubu (drugiego) z Pińczowa z roku 1862 Augustyna Piotra Wysockiego – ojca Jordana Szczesława Wysockiego

I. Wpis ślubu AUGUSTYNA PIOTRA WYSOCKIEGO:

Pinczow. 36.
Działo się w Pińczowie dnia dwudziestego ósmego Października tysiąc
ośmset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej wieczór. Wiadomo
czynimy iż w przytomności świadków Wgo Jana Rybickiego Sekretarza
lat czterdzieści pięć i W. Antoniego Gajewskiego Kasyera Magistratu Mia-
sta Pińczowa lat trzydzieści trzy liczących tu w Pińczowie zamieszkałych
w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo przez Księdza
Franciszka Smółkę Prefekta Szkoły Gimnazjalnej Pińczowskiej pobłogo-
sławione pomiędzy Wmjy Augustem Piotrem dwojga imion Wysockim
wdowcem po zmarłej dnia dwudziestego drugiego Czerwca roku bieżącego
w Pińczowie Monice z Marczyńskich, synem niegdy Walentego i Joanny
z Urbańskich małżonków Wysockich już nieżyjących, urodzonym w Mieście
Lesznie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem obecnie lat siedemdziesiąt siedm
liczącym Profesorem Emerytem tu w Pińczowie zamieszkałym, a J Panną
Henryką Anną dwóch imion Zaborowską córką Stanisława Zaborows-
kiego rzeźbiarza i Maryanny z Niemczyńskich małżonków, urodzoną
w Mieście i Parafii Koniecpol dnia dwudziestego siódmego Lipca tysiąc
ośmset trzydziestego czwartego roku lat dwadzieścia ośm mającą tu
w Pińczowie przy Rodzicach swoich zamieszkałą. Małżeństwo to po-
przedziły trzy Zapowiedzi w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym
szóstym bieżącego miesiąca i roku w Kościele Parafialnym Pińczowskim o-
głoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Zezwolenie na niniejsze małżeńs-
two obecni temuż Aktowi rodzice Nowozaślubionej ustnie oświadczyli. Nowi
małżonkowie oświadczyli, iż żadnej umowy przedślubnej miedzy sobą niezawarli. Akt
ten stawającym i świadkom został przeczytany i przez Nas wraz z tymiż podpisany.
Ks. Jacek Langier Pleban Parafii Pińczów Utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego.
Jan Rybicki Stanisław Zaborowski Ojciec
Wysocki August:
A. Gajewski Jc. Zaboroskich
Henryka Wysocka


Z powyższego wpisu wynika miejsce pochodzenia ojca Jordana – Augusta (Augustyna) Piotra Wysockiego jako miasto Leszno zlokalizowane w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX wieku.

Tak więc August(yn) Piotr Wysocki urodził sie w Lesznie w roku (około) 1785, a jego rodzicami byli Walenty Wysocki i Joanna Wysocka z domu Urbańska.

Próbuję kontunuować badania genealogiczne dotyczące linii tej rodziny Wysockich, tym razem w mieście Lesznie z XVIII wieku, za wszelkie informacje dotyczące tej rodziny będę niezmiernie wdzięczny.

Wykonał/Copyright:

Tadeusz Wysocki, członek PTG – Polskie Towarzystwo Genealogiczne

Warszawa Email: dho@dho.com.pl

and his non-for-profit and open website/webgalerie www.narodowa.pl

Komunikator galerii GA.PA - pole zmysłów - propozycja do wspólnego przemyślenia

  • Widok
  • Smak
  • Ciepło
  • Dźwięk
  • Dotyk
  • Balans
  • Zapach
  • Ból
  • TARDIS

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE