[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Section 12 - GA.PA HELP - Place in this section of the gallery a family photo, document, web link, recording, memory... and you can inform the internet forums about it. Help others in their search here, thank you!Help in searching for the history of families - Photos, Documents, Memories...

Pamiątka historyczna – Sławny obywatel Argentyny – Jordan Wysocki – inne niż w encyklopediach dane urodzenia w Polsce

Zgłaszający Eksponat:
Tadeusz Wysocki, Warsaw, Polamd
podziel się z innymi:

Pamiątka historyczna od genealoga amatora- inne niż w encyklopediach dane urodzenia słynnego Polaka w Argentynie

Sławny obywatel Argentyny JORDAN CZESLAW WYSOCKI / JORDAN SZCZĘSŁAW WYSOCKI – jego życie w Polsce, odnalezione jego i jego rodziny pierwsze dokumenty.

Do poprawienia historycznych danych: Prawdziwy rok urodzenia Jordana Czesława Wysockiego to nie rok 1839 (podawany w encyklopediach) ale 1837, jego rodzinne imiona to nie Jordan Czesław, ale Jordan Szczęsław, i wreszcie imię jego ojca August, ale też Augustyn – w rodzinnych dokumentach ze źródła w łacinie.

Zamieszczam pierwsze skany, dokładne treści i tłumaczenia na język angielski oryginalnego wpisu jego urodzenia / chrztu z Polski, jak również wpisu urodzenia / chrztu jego rodzonej siostry Stanisławy Augusty Wysockiej, wszystkie wpisy z Parafii Kościoła Katolickiego z Pińczowa.


I. Wpis urodzenia JORDANA SZCZĘSŁAWA WYSOCKIEGO

Pińczów, 42.
Działo się w Pińczowie Dnia Szesnastego Lutego Tysiąc Ośmset Trzydziestego Siódmego Roku o godzinie trzeciej po południu, Stawił się Wżny Augustyn Wysocki Profesor Szkół Obwodowych liczący lat pięćdziesiąt dwa w Pińczowie zamieszkały, w obecności WJX Bazylego Kowalskiego Inspektora Szkól lat pięćdziesiąt sześć i Urodzonego Marcina Baszewiewicza(?) lat pięćdziesiąt mającego Nauczyciela przy Szkole Obwodowej obydwóch w Pińczowie zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci Męskiej w Pińczowie Urodzone w dniu trzynastym Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie Osmej rano z jego Małżonki Moniki z Marczyńskich lat czterdzieści mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu Dzisiejszym przez Wmgo Wincentego Klamczyńskiego Wikaryusza odbytym, nadane zostały imiona Jordan Szczęsław, a Rodzicami Jego Chrzestnymi byli wyżej wymienieni WJX Bazyli Kowalski i Wmżna Tekla Kulikowska. Akt ten został Stawającym i Świadkom przeczytany przez Nas i Stawających podpisany.

Grzegorz Suchański Pleban Pińczowski
August Wysocki Marcin Banasiewicz
Bazyli Kowalski


II. Wpis urodzenia STANISŁAWY AUGUSTY WYSOCKIEJ

Pińczow, 70.
Działo się w Pińczowie Dnia Jedenastego Maia Tysiąc Ośmset Trzydziestego trzeciego Roku o godzinie trzeciej po południu, Stawił się Urdz. Augustyn Wysocki Profesor lat czterdzieści siedm maiący w Pińczowie zamieszkały, w obecności WJX Bazylego Kowalskiego Rektora lat pięćdziesiąt trzy, i Ur. Ignacego Chęcińskiego Profesora Szkół Wojewódzkich lat trzydzieści sześć mający, obydwóch w Pińczowie zamieszkałych, i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej w Pińczowie Urodzone w dniu Osmym bieżącego Miesiąca o godzinie piątej po południu, z Jego Małżonki Moniki z Marczyńskich lat trzydzieści siedm maiącej, Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Stanisława Augusta, a Rodzicami Jej Chrzestnymi byli wyżej wspomniani WJX Bazyli Kowalski Rektor i Tekla Kulikowska, Asystowali Urodz. Ignacy Chęciński Profesor i Maryanna Pożnańska, Akt ten został Stawającym i Świadkom przeczytany, przez Nas i Stawających podpisany.
August Wysocki Grzegorz Suchański Pleban Pińczowski
Bazyli Kowalski
Ignacy Chęciński


Z wyżej wymienionych wpisów o rodzinie Wysockich i ich bliskich znajomych żyjących w Pińczowie, Polska (w większości lat XIX wieku pod zaborem Rosji) możemy powiedzieć-potwierdzić:

I. Augustyn Wysocki – profesor/nauczyciel szkół wojewódzkich i obwodowych w Pińczowie, szlachcic, urodzony ok. roku 1785/6 w ……………..

II. Jego żona Monika Wysocka pochodząca z rodziny Marczyńskich, urodzona ok. r. 1796/7 w ………………

III. Ich córka Stanisława Augusta Wysocka – urodzona w Pińczowie w roku 1833.

IV. Ich syn Jordan Szczęsław Wysocki – urodzony w Pińczowie w roku 1837.

Ich przyjaciółmi w Pińczowie byli:

1. Marcin Banasiewicz – profesor/nauczyciel szkół w Pińczowie, szlachcic

2. Ignacy Chęciński – profesor/nauczyciel szkół w Pińczowie, szlachcic

3. Bazyli Kowalski – rektor, inspektor szkół w Pińczowie, ksiądz, szlachcic

4. Tekla Kulikowska (rodzina Kulikowski) – szlachcianka

5. Maryanna/Marianna Pożnańska (rodzina Poznański/Pożnański) –

Księża w parafii w Pińczowie:

1. Grzegorz Suchański – proboszcz parafii Pińczów

2. Wincenty Klamczyński – wikary parafii Pińczów, szlachcic

(wszystkie te nazwiska podaję z nadzieją, że będą cenne w genealogicznych poszukiwaniach innych rodzin w Polsce).

Udało mi się odszukać w historycznych dokumentach Polski z XIX wieku potwierdzenie o profesorze/nauczycielu geografii i arytmetyki Augustynie Wysockim zam. w Pińczowie w XIX wieku (cała informacja wraz z nazwiskami przyda się być może nauczycielom/uczniom szkół w Pińczowie)

Dokument: “Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Rocznik instytutów religiynych i edukacyinych … – 1824”

strona 149 podaje “Skład Zgromadzenia Nauczycielskiego Szkoły Wydziałowej w Pińczowie (wydział Akademii w Krakowie):

# Rektor ksiądz Marcin Bazyli Kowalski, uczy języka polskiego

# Prefekt ksiądz Ignacy Reynowicz, uczy religii i moralności

# Profesor Augustyn Wysocki, uczy arytmetyki i geografii

# Profesor Leopold Grabowski, uczy jezyka niemieckiego i geografii

# Zast. Profesora Jan Wittman, uczy fizyki

# Nauczyciel Wawrzeniec (Wawrzyniec) Chęciński, uczy łaciny i kaligrafii

# Nauczyciel Marcelli Banasiewicz – uczy historii powszechnej, artmetyki, geografii i technologii

# Zast. nauczyciela Stanisław Janicki – uczy języka polskiego, łaciny i historii naturalnej

(+ strona 147 podaje informacje o szkole: “Szkoła Wydziałowa w Pińczowie – Krótka historyczna wiadomość o Instytucie”)

Kontunuję badania genealogiczne dotyczące tej rodziny Wysockich, za wszelkie informacje dotyczące tej rodziny będę niezmiernie wdzięczny.

Wykonał/Copyright:

Tadeusz Wysocki – członek PTG – Polskie Towarzystwo Genealogiczne, the member of the PTG – Polish Genealogical Society

Warszawa/Warszaw, Poland, 13.04.2010 Email: dho@dho.com.pl

www.narodowa.pl

Email: narodowa@narodowa.pl


 

Dalsze “szczęśliwe genealogiczne znaleziska”:

Poniżej zamieszczam tłumaczenie odnalezionego wpisu ślubu (jako drugiego ślubu dla ojca Jordana Wysockiego – Augusta Piotra Wysockiego – brał ślub jako 77 letni Profesor Emeryt szkół w Pińczowie, z 28-letnią Henryką Anną Zaborowską, córką rzeźbiarza Stanisława Zaborowskiego):

I. Wpis ślubu AUGUSTA PIOTRA WYSOCKIEGO z HENRYKĄ ANNĄ ZABOROWSKĄ (literalnie przepisane)

Pińczow, 36.
Działo się w Pińczowie dnia dwudziestego ósmego Października tysiąc
ośmset sześćdziesiątego drugiego roku o godzinie piątej wieczór. Wiadomo
czynimy iż w przytomności świadków Wgo Jana Rybickiego Sekretarza
lat czterdzieści pięć i W. Antoniego Gajewskiego Kasyera Magistratu Mia-
sta Pińczowa lat trzydzieści trzy liczących tu w Pińczowie zamieszkałych
w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo przez Księdza
Franciszka Smółkę Prefekta Szkoły Gimnazjalnej Pińczowskiej pobłogo-
sławione pomiędzy Wmjy Augustem Piotrem dwojga imion Wysockim
wdowcem po zmarłej dnia dwudziestego drugiego Czerwca roku bieżącego
w Pińczowie Monice z Marczyńskich, synem niegdy Walentego i Joanny
z Urbańskich małżonków Wysockich już nieżyjących, urodzonym w Mieście
Lesznie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem obecnie lat siedemdziesiąt siedm
liczącym Profesorem Emerytem tu w Pińczowie zamieszkałym, a J Panną
Henryką Anną dwóch imion Zaborowską córką Stanisława Zaborows-
kiego rzeźbiarza i Maryanny z Niemczyńskich małżonków, urodzoną
w Mieście i Parafii Koniecpol dnia dwudziestego siódmego Lipca tysiąc
ośmset trzydziestego czwartego roku lat dwadzieścia ośm mającą tu
w Pińczowie przy Rodzicach swoich zamieszkałą. Małżeństwo to po-
przedziły trzy Zapowiedzi w dniach dwunastym, dziewiętnastym i dwudziestym
szóstym bieżącego miesiąca i roku w Kościele Parafialnym Pińczowskim o-
głoszone. Tamowanie małżeństwa nie zaszło. Zezwolenie na niniejsze małżeńs-
two obecni temuż Aktowi rodzice Nowozaślubionej ustnie oświadczyli. Nowi
małżonkowie oświadczyli, iż żadnej umowy przedślubnej miedzy sobą niezawarli. Akt
ten stawającym i świadkom został przeczytany i przez Nas wraz z tymiż podpisany.
Ks. Jacek Langier Pleban Parafii Pińczów Utrzymujący Księgi Stanu Cywilnego.
Jan Rybicki Stanisław Zaborowski Ojciec
Wysocki August
A. Gajewski Jc. Zaboroskich
Henryka Wysocka


Z powyższego wpisu wynika miejsce pochodzenia ojca Jordana – Augusta (Augustyna) Piotra Wysockiego jako miasto Leszno zlokalizowane w Wielkim Księstwie Poznańskim w XIX wieku.

Tak więc August(yn) Piotr Wysocki urodził się w Lesznie w roku (około) 1785, a jego rodzicami byli Walenty Wysocki i Joanna Wysocka z domu Urbańska.

Próbuję kontynuować badania genealogiczne dotyczące linii tej rodziny Wysockich, tym razem w mieście Lesznie z XVIII wieku, za wszelkie informacje dotyczące tej rodziny będę niezmiernie wdzięczny:

1. Dnia 10.12.2022 r. – Serdeczna pomoc i informacja od Marcina Niewaldy z portalu www.genealogia.okiem.pl :

Dziadkiem Jordana Wysockiego był Walenty Wysocki, “strażnik celny w Lesznie”, ślub miał dnia 20.11.1781 (świadkowie nieszlachetni) –  źródło: “Teki Dworzaczka”

2.

 

________________________________________

Notatka z Roku 2021 – HISTORIA RODZINY JORDANA WYSOCKIEGO W ARGENTYNIE:

JORDAN WYSOCKI: Jedyna córka Ana Wysocki (zm. 1938), wyszła za mąż za Francisco Baragiolę. Wnuki: Jordan, Clara, Luiza Estera, Anna Maria, Jean Enrique.

——————————————————————–

Niezwykle cenne Rodzinne Pamiątki otrzymane z Argentyny w latach ostatnich, głównie od Marii Pagano, w dolnej części tego wpisu:

Mała Ojczyzna Kunów, historia polskiej rodziny i z Argentyny otrzymane Pamiątki…

Wykonał: Tadeusz “Max” Wysocki

Warszawa Email: narodowa@narodowa.pl

i  jego wirtualna galeria Zbiorowej Pamięci i Wyobraźni narodowa GA.PA www.narodowa.pl

Propozycje gry z pamięcią i wyobraźnią - POLE ZMYSŁÓW - bonusy Portalu Narodowa GA.PA - na dziś - PANACEA - Wirtualna Gra Wyobraźni i Skojarzeń "PANACEA"

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE