[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

POLITYKA PRYWATNOŚCI & RODO

Administrator danych

Dokument ten służy wyjaśnieniu, w jaki sposób Administrator Danych Osobowych (ADO) gromadzi, przetwarza, udostępnia i przechowuje Wasze dane osobowe.

 

Administratorem danych osobowych jest: DOM HANDLOWY OPROGRAMOWANIA DHO Tadeusz Wysocki Dystrybutor Programów dla Firm, Edukacji i Terapii Logopedycznej

Adres do korespondencji: ul. Dziupli 2A, 02-454 Warszawa oraz ul. Żeromskiego 4A/13, 01-861 Warszawa

E-mail: dho@dho.com.pl lub narodowa@narodowa.pl

I. Definicje

 1. Administrator danych osobowych (ADO) – DOM HANDLOWY OPROGRAMOWANIA DHO Tadeusz Wysocki Dystrybutor Programów dla Firm, Edukacji i Terapii Logopedycznej, z siedzibą firmy ul. Dziupli 2A, 02-454 Warszawa.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jedną bądź kilka szczególnych cech określających jej m. in. fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, z którego korzysta, a także dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie(„ciasteczek”) oraz innej technologii.
 3. Polityka – Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://narodowa.pl/
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca lub korzystająca z usług oferowanych przez Portal GA.PA.

II. Przetwarzanie danych osobowych – obowiązki Administratora

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 2. Administrator dokłada należytej staranności, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane wyłącznie przez uprawnione przez Administratora osoby.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z Portalem GA.PA przetwarzając dane osobowe na zlecenie Portalu GA.PA każdorazowo stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa.

III. Prawa podmiotu danych

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 Warszawa.

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych przy korzystaniu z serwisu Administrator przetwarza dane osobowe każdej osoby korzystającej z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych technologii) w celach:
  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie. Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw i interesów.
 2. Przetwarzanie danych przy korzystaniu z formularza kontaktowego
  1. Portal Narodowa GA.PA zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu email.
  2. Dane osobowe przy korzystaniu z formularza kontaktowego są przetwarzane w celu:
  • identyfikacji osoby wysyłającej formularz kontaktowy oraz obsługi jej zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust, 1 lit f RODO)
  • prawidłowej obsługi przez Portal Narodowa GA.PA Waszej sprawy, żądania informacji albo roszczenia w drodze elektronicznej w tym poprzez kontakt emailowy z ADO, osobą przez niego upoważnioną, także z wykorzystaniem komunikatora na stronie, mediów społecznościowych oraz telefonicznie. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes polegający na prawidłowej obsłudze Klientów i Klientek (art. 6 ust. 1 pkt c, f) RODO).

V. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane przechowujemy przez okres korzystania z serwisu, chyba, że wskazano inaczej.
 2. Okres przechowywania danych osobowych zależy od rodzaju świadczonych usług i celu przetwarzania danych, co oznacza:
  • w przypadku wysyłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie;
  • w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie – dane są przechowywane do czasu jej wycofania.
 3. Okres przechowywania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub ochrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 4. Po upływie okresu przechowywania, dane są nieodwracalnie usuwane albo anonimizowane.

VI. Przekazywanie danych osobowych

Komu przekazujemy dane

 1. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.
 2. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Przekazywanie danych osobowych poza EOG

 1. Administrator co do zasady nie przekazuję danych poza EOG, ale jeżeli byłoby to konieczne zastosuję on niezbędny poziom ochrony zgodnie z Rozdziałem V RODO tj. np.:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 2. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

VIII. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
 2. Wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • tworzenia statystyk odwiedzin Użytkownika w serwisie.
 3. Wykorzystujemy narzędzie analityczne Google Analytics do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu.

IX. Aktualizacja polityki prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Ostatnia aktualizacja 14.11.2023r.

Website Project Created by RAW-CODE