[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

Piękno i bogactwo tego świata we wspomnieniach i rodzinnych pamiątkach
Beauty and richness of this world in family memories and mementos

Zbiorowa pamięć i wyobraźnia - odkrywanie kulturowych znaków i symboli czasu - poznawanie przyszłości
Collective memory and imagination - discovering the cultural signs and symbols of time - exploring the future

Jeśli kochasz swoich bliskich, zostaw okruch pamięci o nich na wieczność
If you love your loved ones, leave the crumb of memory of them for eternity

Wirtualna Gra Człowieczej Inteligencji "PANACEA" - kliknik tuaj (w przygotowaniu)
The Virtual Game of Human Intelligence "PANACEA" - click here (to be published)

NAJNOWSZE EKSPONATY - THE NEWEST EXHIBITS

DZIAŁY GALERII GA.PA GALLERY SECTIONS
1 - 15

NARODOWA GA.PA - wirtualna GALERIA zbiorowej PAMIĘCI i WYOBRAŹNI

Misją igalerii GA.PA jest stworzenie wirtualnej przestrzeni, w której każda osoba, bez względu na wiek i miejsce, może dzielić się z innymi swoimi wspomnieniami o bliskich i rodzinnymi pamiątkami, wspomnieniami o przyjaciołach, o życiowych podróżach, łącząc się z innymi – tworząc bezcenne i wyjątkowe obrazy zbiorowej pamięci i wyobraźni.

Wirtualna galeria GA.PA to darmowe miejsce, gdzie można umieszczać eksponaty – teksty, nagrania, rysunki, fotografie , filmy, czy inne, nawet najmniejsze pamiątki. Można ją też bezpłatnie zwiedzać. To przestrzeń stworzona dla wszystkich pro publico bono. Eksponaty można dodawać anonimowo, a rejestracja służy tylko dla bezpieczeństwa danego eksponatu, gwarantując, że nie może ich modyfikować nikt poza jego kreatorem.

Życiowe wspomnienia, czy rodzinne pamiątki – a te spoczywające latami w przysłowiowych szufladach, czasami pamiątkowe rupiecie, zapomniane, zakurzone, jak mgliste, ulotne wspomnienia – wszystko to ma niezgłębiony urok, utrwala dzieje nasze i przodków, często przynosi ulgę, pocieszenie i ozdrowienie, a zawsze głębsze zrozumienie przeszłości i teraźniejszości. Na podstawie zbiorowej pamięci i wyobraźni, te rodzinne wspomnienia mówią też o przyszłości.

NARODOWA GA.PA VIRTUAL GALLERY OF COLLECTIVE MEMORY AND IMAGINATION

The mission of the GA.PA igallery is to create a virtual space where everyone can share with others the memories of loved ones and family mementos, memories of friends, of life journeys, other personal memories – creating unique and invaluable images of collective memory and imagination.

The virtual gallery GA.PA is a free place where everyone, regardless of age and place, can share the exhibits, texts, recordings, photographs , drawings, films, or even the smallest mementos. Anyone can visit it for free. It is a space created for everyone, pro publico bono. Exhibits can be placed anonymously, and the registration serves only for the security of the exhibit, guaranteeing that it cannot be modified by anyone other than its creator.

Life memories or family mementos – and those resting for years in proverbial bottom drawers, dusty, sometimes as memory junk, forgotten, foggy, as fleeting memories – all of this has an unfathomable charm, preserves the history of our life and ancestors, often bring relief, consolation and healing, and always a deeper understanding of the past and present. Based on collective memory and imagination these family memories speak also of the future .

Galeria GA.PA, tylko dwa cytata – GA.PA Gallery, only two quotes:

“Prawdziwą oznaką inteligencji jest nie wiedza, lecz wyobraźnia” – “True sign of intelligence is not knowledge but imagination’ – Albert Einstein

 “Nie jesteśmy znikąd, jesteśmy stąd” – ‘We are not from nowhere, we are from here” – Marek Nowakowski


# 1 czerwca 2023 roku  – otwarcie pełnej wersji  Galerii Narodowa GA.PA – dodając Działy 13, 14, 15 – Witamy

# June 1, 2023 – opening the full version of the Gallery National GA.PA – adding Sections 13, 14, 15 – Welcome

Gallery GA.PA – everywhere translation for eg to English by Google Translator 2022/3

human for AI  : )

Website Project Created by RAW-CODE