[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

Portal Narodowa GA.PA

Piękno i bogactwo tego świata w przyjacielskich i rodzinnych wspomnieniach
Beauty and richness of this world in friendly and family memories

Zbiorowa pamięć i wyobraźnia
Collective memory and imagination

NARODOWA GA.PA PORTAL zbiorowej PAMIĘCI i WYOBRAŹNI

Celem portalu Narodowa GA.PA jest stworzenie wirtualnej przestrzeni dzielenia się z innymi swoimi wspomnieniami o bliskich, rodzinnymi pamiątkami, wspomnieniami o przyjaciołach, o życiowych podróżach, łącząc się z innymi – tworząc bezcenne i wyjątkowe obrazy zbiorowej pamięci i wyobraźni. 

To przestrzeń stworzona dla wszystkich pro bono publico. Wpisy można dodawać anonimowo, a rejestracja służy tylko dla bezpieczeństwa danego eksponatu, gwarantując, że nie może ich modyfikować nikt poza jego kreatorem.

To miejsce do wymiany myśli i spojrzeń, do edukacji każdego pokolenia, że warto i trzeba zachowywać ślady rodzinnej przeszłości. Życiowe wspomnienia, czy rodzinne pamiątki – a te spoczywające latami w przysłowiowych szufladach, czasami pamiątkowe rupiecie, zapomniane, zakurzone, jak mgliste, ulotne wspomnienia – wszystko to ma niezgłębiony urok, utrwala dzieje nasze i przodków, często przynosi ulgę, pocieszenie i ozdrowienie, a zawsze głębsze zrozumienie przeszłości i teraźniejszości. Na podstawie zbiorowej pamięci i wyobraźni, te rodzinne wspomnienia mówią też o naszej przyszłości.

NARODOWA GA.PA PORTAL OF THE COLLECTIVE MEMORY AND IMAGINATION

The aim of the portal Narodowa GA.PA is to create a virtual space to share memories of loved ones and family mementos, memories of friends, of life journeys, other personal memories – creating unique and invaluable images of collective memory and imagination.

It is a space created for everyone pro publico bono. Entries can be placed anonymously, and the registration serves only for the security of the exhibit, guaranteeing that it cannot be modified by anyone other than its creator.

It is a place to exchange views and thoughts, to educate each generation that it is worth and necessary to preserve traces of the family past. Life memories or family mementos – and those resting for years in proverbial bottom drawers, dusty, sometimes as memory junk, forgotten, foggy, as fleeting memories – all of this has an unfathomable charm, preserves the history of our life and ancestors, often bring relief, consolation and healing, and always a deeper understanding of the past and present. Based on collective memory and imagination these family memories speak also of our future .

Portal Narodowa GA.PA, tylko trzy cytata (słowo ze Słonimskiego) – Narodowa GA.PA Portal, only three quotes:

“Prawdziwą oznaką inteligencji jest nie wiedza, lecz wyobraźnia” – “True sign of intelligence is not knowledge but imagination’ – Albert Einstein

 “Świat istnieje tylko dzięki temu, że zawsze za późno się cofać” – Witold Gombrowicz “Ferdydurke”

“Nie jesteśmy znikąd – jesteśmy stąd” – Marek Nowakowski

Otwarcie pełnej wersji portalu Narodowa GA.PA: 1 czerwca 2023 roku

Opening the full version of the Narodowa GA.PA Portal: June 1, 2023.

Narodowa GA.PA Portal everywhere translations by Google Translator 2023.

human

Website Project Created by RAW-CODE