[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

Dzielić się życiowymi wspomnieniami i rodzinnymi pamiątkami
Share life memories and family mementos

Wirtualna galeria Narodowa GA.PA zbiorowej pamięci i wyobraźni
GA.PA virtual gallery of collective memory and imagination

Sięgać w przyszłość
Reach into the future

1 czerwca 2023 roku - otwarcie pełnej wersji Narodowa GA.PA - dodanie ostatnich Działów Galerii 13, 14 i 15 - Zapraszamy
June 1, 2023 - opening of the full version of the Narodowa GA.PA - adding the last Gallery Sections 13, 14 and 15 - Welcome

NAJNOWSZE EKSPONATY - THE NEWEST EXHIBITS

DZIAŁY GALERII GA.PA GALLERY SECTIONS

GA.PA - wirtualna GALERIA zbiorowej PAMIĘCI i WYOBRAŹNI

Misją igalerii GA.PA jest stworzenie wirtualnej przestrzeni, w której każdy może dzielić się z innymi swoimi życiowymi wspomnieniami i rodzinnymi pamiątki,  wspomnieniami o przyjaciołach, o życiowych podróżach, innymi osobistymi wspomnieniami, tworząc niepowtarzalne obrazy zbiorowej pamięci i wyobraźni.

Wirtualna galeria GA.PA to darmowe miejsce, gdzie każdy, bez względu na wiek i miejsce, może umieścić swoje eksponaty, teksty, nagrania, fotografie i wspomnienia. Każdy może ją też bezpłatnie zwiedzać. To przestrzeń stworzona dla wszystkich, pro publico bono. Eksponaty można umieszczać anonimowo, a rejestracja służy tylko dla bezpieczeństwa danego eksponatu, gwarantując, że nie może ich modyfikować nikt poza jego autorem.

Życiowe wspomnienia, czy rodzinne pamiątki – a te spoczywające latami w przysłowiowych szufladach, zakurzone, czasami mgliste, ulotne wspomnienia, wszystko to ma niezgłębiony urok, utrwala dzieje nasze i naszych przyjaciół, naszych i ich przodków, często przynosi ulgę i pocieszenie, a zawsze głębsze zrozumienie przeszłości i teraźniejszości. Na podstawie zbiorowej pamięci i wyobraźni mogą też swoim językiem mówić i przekazać to dla naszych czasów i dla przyszłości.

Zbierajmy te skarby, dzielmy się nimi z innymi, nie pozwólmy, by uległy zapomnieniu. Przecież sens życia i rzecz cała polega na dzieleniu się pamięcią z innymi.

GA.PAVIRTUAL GALLERY OF COLLECTIVE MEMORY AND IMAGINATION

The mission of the GA.PA igallery is to create a virtual space where everyone can share with others the family memories and mementos, memories of friends, of life journeys, other personal memories, creating unique images of collective memory and imagination.

The virtual gallery GA.PA is a free place where everyone, regardless of age and place, can share their exhibits, texts, recordings, photographs and memories. Anyone can visit it for free. It is a space created for everyone, pro publico bono. Exhibits can be placed anonymously, and the registration serves only for the security of the exhibit, guaranteeing that it cannot be modified by anyone other than its author.

Life memories or family mementos – and those resting for years in the proverbial drawers, dusty, sometimes foggy, fleeting memories, all of this has an unfathomable charm, preserves the history of us and our friends, our and their ancestors, often brings relief and consolation, and always a deeper understanding of the past and present. Basing on collective memory and imagination they can also speak their language and pass it on for the present and for the future.

Let’s collect these treasures, let’s share them with others, let’s not let them be forgotten. After all, the meaning of life and the whole thing is to share the memory with others.

Gallery GA.PA – everywhere translation to English by Google Translator 2022

Website Project Created by RAW-CODE