[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. O Regulaminie
  • Wirtualny Portal Narodowa GA.PA ustala niniejszy Regulamin korzystania z Portalu. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie pozwoli korzystać z Portalu w sposób optymalny.
  • Każda osoba korzystająca z Portalu jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
  • Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
  • Należy pamiętać, że dokonując rejestracji zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
  • Korzystanie z Portalu powoduje zapisywanie w twoim urządzeniu informacji cookies. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności.
 2. Cele Portalu
  • Portal Narodowa GA.PA służy do szerokiej edukacji i propagowania  pozytywnych  wartości życia i tradycji narodowej kultury, wynikających z zachowywania rodzinnych, przyjacielskich pamiątek i wspomnień, oraz z dzielenia się nimi z innymi.
  • Wirtualny Portal Narodowa GA.PA jest stworzony w idei "pro bono publico" i umieszczanie przesyłanych przez Użytkownika Wpisów - Eksponatów w Portalu Narodowa GA.PA jest bezpłatne.
 3. Zasady panujące w Wirtualnym Portalu GA.PA
  • Korzystanie z Wirtualnego Portalu Narodowa GA.PA jest równie bezpłatne. Administrator Portalu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Portalu.
  • Administracja Portalu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas określony, w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych, konserwacyjnych.
  • Wszelkie działania osób trzecich prowadzące do nadmiernego obciążenia łącz internetowych, serwerów narodowa.pl skutkujące ograniczeniem funkcjonalności lub spowolnieniem Portalu dla innych Użytkowników będą blokowane. Administrator może ograniczyć sposób korzystania z serwisu ze względu na obciążenia dla infrastruktury teleinformatycznej.
  • Kategorycznie zabrania się korzystania z Portalu poprzez serwery pośredniczące i ich pochodne (proxy, open proxy, serwer anonimizujący) w jakichkolwiek celach.
  • Aby mieć możliwość dodawania eksponatów w Portalu należy się zarejestrować. Do Portalu nie mogą dodawać eksponatów goście niezalogowani, lecz mogą przeglądać treść Portalu.
  • Wszystkie wpisy -  eksponaty widniejące w Portalu Narodowa GA.PA zostały opublikowane za zgodą i na prośbę osób, które dostarczyły je do twórcy galerii drogą tradycyjną bądź elektroniczną. Przesyłający do Wirtualnego Portalu Narodowa GA.PA pamiątki typu fotografie, wspomnienia, listy, dokumenty rodzinne, nagrania i tym podobne - dają portalowi Narodowa GA.PA pełne prawo do ich publikacji w Portalu oraz do ich wykorzystania zgodnie z celami Portalu Narodowa GA.PA.
  • Treści publikowane w Portalu muszą być zgodne z polskim prawem.
  • Zabrania się publikowania w Portalu treści i materiałów, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego. Zakazane jest publikowanie w wątkach treści: wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, politycznych, obrażających inne narodowości, pochodzenie etniczne, rasy ludzkie, religie, nawołujących do nienawiści, popełnienia przestępstwa, zawierających pomówienia oraz treści uznawanych powszechnie za obraźliwe.
  • Administrator w miarę swoich możliwości podejmuje starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie gwarantują sprawdzania wszystkich treści w czasie rzeczywistym.
  • Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za te treści publikowane przez Użytkowników w Portalu.
  • Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
  • Zabronione jest samowolne publikowanie, ujawnianie bez czyjejś wyraźnej zgody jego danych osobowych. Są to dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną: imię i nazwisko (data i miejsce urodzenia, imiona rodziców...); identyfikatory komunikatorów internetowych; fotografie - za wyjątkiem pamiątkowych; adresy poczty elektronicznej; miejsc zamieszkania; pracy, przebywania; numery telefonów i inne dane uznane za poufne.
  • W treściach nie podawaj jawnie adresu poczty elektronicznej w niezmienionej, podstawowej formie, chyba, że tego sobie życzysz. Jeśli już musisz podać adres e-mail (swój lub jakiejś instytucji), zamień go tak, by miał postać nieczytelną (lub przynajmniej mniej czytelną) dla robotów internetowych, chyba, że tego sobie życzysz, na twoje ryzyko.
  • Zabrania się reklamowania czegokolwiek, składania ofert, nakłaniania Użytkowników do dokonania jakichkolwiek zakupów. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest mile widziane.
  • Zabrania się umieszczania reklam, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie.
  • Wobec zasad obowiązujących w Portalu, wszyscy Użytkownicy są równi. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są zarówno Umieszczający swoje wpisy - eksponaty, jak i  Użytkownicy w swojej korespondencji umieszczanej na Portalu, oraz Administrator.
 4. Sankcje za nieprzestrzeganie regulaminu
  • W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w Regulaminie, który został naruszony.
  • Eksponaty i komentarze, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących zasad, będą blokowane lub przenoszone.
  • Eksponaty i komentarze rażąco naruszające Regulamin, będą bezpowrotnie usuwane.
  • Osobom permanentnie łamiącym Regulamin, Administrator postara się uniemożliwić korzystanie z Portalu a w konsekwencji usuniecie konta w Portalu.
 5. Rejestracja do Wirtualnego Portalu Narodowa GA.PA
  • Rejestracja do Wirtualnego Portalu jest dobrowolna.
  • Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta (Nick, Login) i jest zobligowana do korzystania wyłącznie z niego.
  • W przypadku stwierdzenia przez kogokolwiek naruszenia tej zasady oba konta Użytkownika zostaną zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia.
  • Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres e-mail (prawdziwy), ponieważ na ten adres zostaje wysłany post aktywujący hasło, bez którego konto nie zostanie uruchomione.
  • Resztę danych Użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
  • Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Portalu.
  • Podczas rejestracji akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym.

II. Prawa i obowiązki

 1. Prawa i obowiązki "gości portalu" (czyli osób niezarejestrowanych).
  • Przeglądanie zasobów Portalu, czytanie wszystkich opublikowanych Artykułów, Eksponatów oraz przeglądanie Regulaminu.
  • Każdy Gość ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na "Użytkownika".
   - Jeśli jednak nie chcemy publikować żadnych eksponatów, a wyłącznie czytać i przeglądać dostępne zasoby, warto rozważyć wariant pozostania Gościem Portalu.
  • Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Wirtualnego Portalu Narodowa GA.PA bez zgody Administratora strony.
 2. Prawa i obowiązki Użytkowników (czyli osób zarejestrowanych w Portalu).
  • Każdy Użytkownik posiada prawa Gościa.
  • Użytkownicy mogą dodawać własne wpisy - eksponaty.
  • Użytkownicy mogą mają prawo do edycji własnych eksponatów.
  • Użytkownicy mają prawo do usunięcie własnych eksponatów.
  • Użytkownicy mają dostęp do ustawień konta, w tym do zmiany swoich danych czy hasła.
  • Użytkownicy mają możliwość usunięcia swojego konta z Wirtualnego Portalu GA.PA.
  • Użytkownik, który przez 1 rok od daty zarejestrowania się w Portalu nie wykaże się żadną aktywnością może zostać usunięty przez Administratora.
  • Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu i podporządkowywania się decyzjom Administratora.
  • Przesyłający do Wirtualnego Portalu GA.PA fotografie, listy, wspomnienia, nagrania i tym podobne pamiątki daje pełne prawo Portalowi Narodowa GA.PA do ich zamieszczania w portalu oraz do ich wykorzystania zgodnie z celami portalu,
 3. Prawa i obowiązki Administratora.
  • Administrator posiada najwyższe uprawnienia, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia Użytkowników.
  • Administrator ma prawo zablokować wybranym Użytkownikom dostęp do Portalu ze względu na naruszanie Regulaminu.
  • Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie Portalu w ramach swoich możliwości i umiejętności.
  • Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać Użytkownikom korzystanie z Portalu.
  • Administratorem pozostaje osoba wyznaczona przez firmę DOM HANDLOWY OPROGRAMOWANIA DHO TADEUSZ WYSOCKI  Dystrybutor Programów dla Firm, Edukacji i Terapii Logopedycznej do momentu jej odwołania.

III. Postanowienia końcowe

 1. Rejestracja w Wirtualnym Portalu Narodowa GA.PA jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnymi na stronie Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych w Portalu w jakiejkolwiek formie.
 3. Niniejszy Regulamin nie jest formą zamkniętą i jako taki może być modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty. O istotnych zmianach w Regulaminie Administracja będzie powiadamiała Użytkowników.
 4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację Portalu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od momentu jego opublikowania na stronie Portalu.
 7. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach Portalu Narodowa GA.PA.

Website Project Created by RAW-CODE