[wpml_language_selector_widget]
Polish English
[wpml_language_selector_widget]
Polish English

Regulamin

 1. O Regulaminie
  • Wirtualna Galeria GA.PA ustala niniejszy Regulamin korzystania z Galerii. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie pozwoli korzystać z Galerii w sposób optymalny.
  • Każda osoba korzystająca z Galerii jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
  • Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
  • Należy pamiętać, że dokonując rejestracji zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
  • Korzystanie z Galerii powoduje zapisywanie w twoim urządzeniu informacji cookies. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności.
 2. Cele Galerii
  • Galerii służy do dzielenia się swoimi rodzinnymi pamiątkami i wspomnieniami.
  • Wirtualna Galeria GA.PA jest stworzona "pro bono publico" i umieszczanie przesyłanych przez Użytkownika Eksponatów jest bezpłatne.
 3. Zasady panujące w Wirtualnej Galerii GA.PA
  • Korzystanie z Wirtualnej Galerii GA.PA jest całkowicie bezpłatne. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Galerii.
  • Administracja Galerii zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas określony, w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych, konserwacyjnych.
  • Wszelkie działania osób trzecich prowadzące do nadmiernego obciążenia łącz internetowych, serwerów narodowa.pl skutkujące ograniczeniem funkcjonalności lub spowolnieniem Galerii dla innych Użytkowników będą blokowane. Administrator może ograniczyć sposób korzystania z serwisu ze względu na obciążenia dla infrastruktury teleinformatycznej.
  • Kategorycznie zabrania się korzystania z Galerii poprzez serwery pośredniczące i ich pochodne (proxy, open proxy, serwer anonimizujący) w jakichkolwiek celach.
  • Aby mieć możliwość dodawania eksponatów w Galerii należy się zarejestrować. Do Galerii nie mogą dodawać eksponatów goście niezalogowani, lecz mogą przeglądać treść Galerii.
  • Wszystkie eksponaty widniejące w Galerii GA.PA zostały opublikowane za zgodą i na prośbę osób, które dostarczyły je do twórcy galerii drogą tradycyjną bądź elektroniczną. Przesyłający do Wirtualnej Galerii GA.PA pamiątki typu fotografie, wspomnienia, listy, dokumenty rodzinne, nagrania i tym podobne - dają galerii GA.PA pełne prawo do ich publikacji w galerii GA.PA oraz do ich wykorzystania zgodnie z celami Galerii GA.PA.
  • Treści publikowane w Galerii muszą być zgodne z polskim prawem.
  • Zabrania się publikowania w Galerii treści i materiałów, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego. Zakazane jest publikowanie w wątkach treści: wulgarnych, pornograficznych, nieetycznych, politycznych, obrażających inne narodowości, pochodzenie etniczne, rasy ludzkie, religie, nawołujących do nienawiści, popełnienia przestępstwa, zawierających pomówienia oraz treści uznawanych powszechnie za obraźliwe.
  • Administratorzy w miarę swoich możliwości podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie gwarantują sprawdzania wszystkich treści w czasie rzeczywistym.
  • Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za te treści publikowane przez Użytkowników w Galerii.
  • Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
  • Zabronione jest samowolne publikowanie, ujawnianie bez czyjejś wyraźnej zgody jego danych osobowych. Są to dane, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną: imię i nazwisko (data i miejsce urodzenia, imiona rodziców...); identyfikatory komunikatorów internetowych; fotografie; adresy poczty elektronicznej; miejsce zamieszkania; pracy, przebywania; numery telefonów i inne dane uznane za poufne.
  • W treściach nie podawaj jawnie żadnego adresu poczty elektronicznej w niezmienionej, podstawowej formie. Jeśli już musisz podać adres e-mail (swój lub jakiejś instytucji), zamień go tak, by miał postać nieczytelną (lub przynajmniej mniej czytelną) dla robotów internetowych.
  • Zabrania się reklamowania czegokolwiek, składania ofert, nakłaniania Użytkowników do dokonania jakichkolwiek zakupów. Dotyczy to w szczególności treści komercyjnych, ale i nachalne promowanie treści o charakterze niekomercyjnym, również nie jest mile widziane.
  • Zabrania się umieszczania reklam, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie.
  • Wobec zasad obowiązujących w Galerii, wszyscy Użytkownicy są równi. Do przestrzegania Regulaminu zobowiązani są zarówno Użytkownicy, jak i Administratorzy.
 4. Sankcje za nieprzestrzeganie regulaminu
  • W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie, wraz ze wskazaniem punktu w Regulaminie, który został naruszony.
  • Eksponaty i komentarze, których treść jest wynikiem nieznajomości obowiązujących zasad, będą blokowane lub przenoszone.
  • Eksponaty i komentarze rażąco naruszające Regulamin, będą bezpowrotnie usuwane.
  • Osobom permanentnie łamiącym Regulamin, Administrator postara się uniemożliwić korzystanie z Galerii a w konsekwencji usuniecie konta.
 5. Rejestracja do Wirtualnej Galerii GA.PA
  • Rejestracja do Wirtualnej Galerii GA.PA jest dobrowolna.
  • Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta (Nick, Login) i jest zobligowana do korzystania wyłącznie z niego.
  • W przypadku stwierdzenia przez kogokolwiek naruszenia tej zasady oba konta Użytkownika zostaną zablokowane lub usunięte bez ostrzeżenia.
  • Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres e-mail (prawdziwy), ponieważ na ten adres zostaje wysłany list aktywujący hasło, bez którego konto nie zostanie uruchomione.
  • Resztę danych Użytkownik podaje dobrowolnie i na własne ryzyko.
  • Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Galerii.
  • Podczas rejestracji akceptacja niniejszego regulaminu jest warunkiem koniecznym.

 1. Prawa i obowiązki "gości" (czyli osób niezarejestrowanych).
  • Przeglądanie zasobów Galerii, czytanie wszystkich opublikowanych Artykułów, Eksponatów oraz przeglądanie Regulaminu.
  • Każdy Gość ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na "Użytkownika".
   - Jeśli jednak nie chcemy publikować żadnych eksponatów, a wyłącznie czytać i przeglądać dostępne zasoby, warto rozważyć wariant pozostania Gościem.
  • Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów wirtualnej galerii GA.PA bez zgody Administratora strony.
 2. Prawa i obowiązki Użytkowników (czyli osób zarejestrowanych w Galerii).
  • Każdy Użytkownik posiada prawa Gościa.
  • Użytkownicy mogą dodawać własne eksponaty.
  • Użytkownicy mogą mają prawo do edycji własnych eksponatów.
  • Użytkownicy mają prawo do usunięcie własnych eksponatów.
  • Użytkownicy mają dostęp do ustawień konta, w tym do zmiany swoich danych czy hasła.
  • Użytkownicy mają możliwość usunięcia swojego konta z Wirtualnej Galerii GA.PA.
  • Użytkownik, który przez 1 rok od daty zarejestrowania się w Galerii nie wykaże się żadną aktywnością może zostać usunięty przez Administratora.
  • Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu i podporządkowywania się decyzjom Administratora.
  • Przesyłający do wirtualnej galerii GA.PA fotografie, listy, wspomnienia, nagrania i tym podobne pamiątki daje pełne prawo galerii GA.PA do ich zamieszczania w galerii oraz do ich wykorzystania zgodnie z celami galerii,
 3. Prawa i obowiązki Administratora.
  • Administrator posiada najwyższe uprawnienia, w tym oczywiście wszelkie uprawnienia Użytkowników.
  • Administrator ma prawo zablokować wybranym Użytkownikom dostęp do Galerii ze względu na naruszanie Regulaminu.
  • Administrator ma obowiązek dbać o prawidłowe funkcjonowanie Galerii w ramach swoich możliwości i umiejętności.
  • Administrator powinien starać się podnosić komfort i ułatwiać Użytkownikom korzystanie z Galerii.
  • Administratorem pozostaje osoba wytypowana przez DOM HANDLOWY OPROGRAMOWANIA DHO Tadeusz Wysocki Dystrybutor Programów dla Firm, Edukacji i Terapii Logopedycznej do momentu jej odwołania.

 1. Rejestracja w Wirtualnej Galerii GA.PA jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności dostępnymi na stronie Galerii
 2. Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych w Galerii w jakiejkolwiek formie.
 3. Niniejszy Regulamin nie jest formą zamkniętą i jako taki może być modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty. O istotnych zmianach w Regulaminie Administracja będzie powiadamiała Użytkowników.
 4. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowania mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 6. Regulamin wchodzi w życie od momentu jego opublikowania na stronie Galerii.
 7. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Galerii.

Website Project Created by RAW-CODE