[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

Wstęp - ENTRY

“Zbierać przemijające okruchy przeszłości, bo z nich teraźniejszość, przyszłość i wytłumaczenie wszystkiego”

Powyższe motto pochodzi z pierwszej wersji wirtualnego portalu Narodowa GA.PA (GAleria PAmiątek Rodzinnych / GAleria PAmięci i Wyobraźni Zbiorowej ) z 2002 roku (pierwsza próbna wersja ukazała się publicznie w 1999 roku). Ta pierwsza internetowa strona GA.PA była stworzona dzięki inspiracjom przyjaciółek i przyjaciół z różnych części świata, którzy chcieli podzielić się swoją pamięcią i prosili o utworzenie specjalnej wirtualnej przestrzeni, gdzie rodzinne pamiątki, wspomnienia, uczucia winny być zachowane również dla przyszłości  jako obrazy naszej współczesnej zbiorowej pamięci i rodzinnej sztuki. Niestety, w kolejnych latach technologia wykonania wirtualnej strony GA.PA się zestarzała. Dla uszanowania tych i innych dotychczas przesłanych eksponatów, w 2020  roku zainwestowano w nową technologię i po prawie dwóch latach koncepcyjnej i programistycznej pracy reaktywowaną tę, w zaczynie wolny portal Narodowa  GA.PA, w 2022 roku w nowej wersji, włączając, obok rodzinnych wspomnień i pamiątek przeszłości, pamięć o przyjaciołach czy podróżach życia.

Liczymy na dalsze rodzinne pamiątki i życiowe wspomnienia umieszczane w wirtualnym portalu zbiorowej pamięci i wyobraźni Narodowa GA.PA – przez tych wszystkich, którzy wiedzą, że sens życia i rzecz cała polega na dzieleniu się pamięcią z innymi.

Te okruchy rodzinnej pamięci są częścią każdego Narodowego Dziedzictwa Kulturowego i warto je chronić przed zapomnieniem.

_______________________________________________________________________________________________

Nasze plany na rok 2024, czy lata następne – po pierwsze rozbudowa funkcji KONTO W PORTALU NARODOWA GA.PA (czekamy na sugestie odwiedzających portal, a może też pomoc w budowie!), oraz nowe wersje wirtualnych stron dzielenia się pamięcią z innymi: Wirtualna Galeria Narodowa GA.PO – Galeria Podróży – oto link do pierwszej listy eksponatów i ich zawartości z technologicznie przestarzałej już wersji strony NARODOWA GA.PO z 2002 roku (przepraszamy za jakość strony): https://old.narodowa.pl/ga_po/lista.htm. Obok nowej wersji GA.PO planujemy w przyszłości wskrzeszenie również innych wirtualnych stron takich jak Narodowa GA.MI, GA.ART, GA.FUTURE, itp.

Przepraszamy za dwujęzyczność głównej strony – to rozwiązanie wprowadzone ze względów oszczędności finansów – jeśli finanse pozwolą zostaną wprowadzone strony w innych językach – np. w języku angielskim – oto na dziś wstępna, przed dalszym opracowaniem, dawna propozycja internetowej strony Narodowa GA.PA: https://narodowa.pl/home/                

Uwagi o nawigacji w portalu Narodowa GA.PA: aby zobaczyć dany eksponat kolejno dotykaj / klikaj raz na daną fotografię czy jej opis. Aby w danym eksponacie powiększyć daną fotografię czy skan i tak dalej – dotknij / kliknij dwa razy.

______________________________________

Kilka uwag o może dość niejasnym Polu Zmysłów – w zamyśle Komunikatorów w portalu Narodowa GA.PA: pola te są propozycją, zaczynem, ideą przyszłych funkcji w portalu w ramach zbiorowej pamięci i wyobraźni, w ramach wspólnego kreatywnego rozwoju – również w oczekiwaniu na inne propozycje otrzymywane od odwiedzających portal Narodowa.pl – na dziś jest to propozycja nazwana PANACEA – gry zbiorowej wyobraźni i skojarzeń.

Jeśli teraz osoba zgłaszającą swój wpis do portalu tego Pola Zmysłów przy swoim eksponacie sobie nie życzy – w portalu jest stworzona funkcja jego wyłączenia w momencie zgłaszania swojego wpisu – eksponatu.

_____________________________________

Cenzura zgłaszanych eksponatów – w Portalu Narodowa GA.PA jej nie było, nie ma i nie będzie. Niektóre zgłaszane rodzinne i inne pamiątki mogą wydawać się drobne, błahe, nieważne – ale tak nie jest – każda zgłaszana pamiątka niesie ze sobą swoją historię, mówi do nas o niej, wystarczy tylko uruchomić własną wyobraźnię. Wszystkie odnoszące  się do tego tematu punkty – w Regulaminie strony Narodowa.pl.

________________________________

 

_____________________________________

Pierwsi przyjaciele – sympatycy wirtualnego portalu Narodowa GA.PA:

Przyjaciel, pisarz, poeta, redaktor Adrian Markowski – jego prasowy wywiad na temat pierwszych wersji  internetowej strony Narodowa.pl jako Galeria GA.PA (Galeria Rodzinnych Pamiątek i Wspomnień) – CRN – COMPUTER RESELLER NEWS 06.09.2004 “OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” https://crn.pl/artykuly/ocalic-od-zapomnienia/

Sympatyk, przyjaciel portalu: Marek Bogatek, Sydney, Australia

Donator pierwszych eksponatów: Patricia Sobol Smith, Ligonier, USA

Donator pierwszych eksponatów: Tadeusz Sokołowski, Warszawa, Polska

Donator wielu eksponatów: Stanisław “Stan” Pieniążek, przyjaciel z PTG Polskiego Towarzystwa Genealogicznego


#NarodowaGaleriaŻycioweWspomnieniaiOamiątkiRodzinne #WirtualnaGaleriaZbiorowaPamięćiWyobraźnia

________________________________________________

ZASADY KOPIOWANIA I WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW WIRTUALNEGO PORTALU NARODOWA GA.PA – INFORMUJEMY, ŻE JEST TO INTERNETOWA STRONA OTWARTA, PRZY CHĘCI W DOBREJ WIERZE KOPIOWANIA I WYKORZYSTANIA WSZELKICH MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W PORTALU, PROSIMY O PISEMNE PODANIE CELU I MIEJSCU WYKORZYSTANIA CELEM POTWIERDZENIA PRZEZ PORTAL NARODOWA GA.PA – EMAIL: NARODOWA@NARODOWA.PL LUB POPRZEZ “KONTAKT’ NA STRONIE PORTALU, LUB INNĄ PISEMNĄ DROGĄ , ORAZ, PRZY WYKORZYSTANIU, UMIESZCZENIE INFORMACJI : Ze zbiorów wirtualnego portalu Narodowa GA.PA  https://narodowa.pl

UWAGA OGÓLNA: TWÓRCY PORTALU NARODOWA GA.PA NIE BĘDĄ ODPOWIADALI NA WSZELAKIE PYTANIA CO DO ISTNIENIA PORTALU, PONIEWAŻ JAKAKOLWIEK ODPOWIEDŹ PORTALU MOŻE ZAKŁÓCIĆ INDYWIDUALNY ODBIÓR STRONY PORTALU PRZEZ OSOBĘ PORTAL ODWIEDZAJĄCĄ, PRZEPRASZAMY.

_________________________________________________

 

Część Uwag Ogólnych (ze stron portalu Narodowa GA.PA:

W powstaniu i rozwoju wirtualnego portalu Narodowa GA.PA pewne pojęcia winny być lepiej opisane, takie jak tytułowa “Zbiorowa Pamięć i Wyobraźnia”. Spróbujmy to podać w kilku zdaniach, choć będzie to trudne, ponieważ są to dziedziny nauki i naukowe pojęcia stosunkowo młode:

Pamięć zbiorowa, kolektywna (ta ma trochę inne znaczenie niż zbiorowa) – to zespół wyobrażeń i pamięci o przeszłości, życiu przodków, ich czasu, obyczajów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, ich losu i symboli, które są częścią naszej tradycji tradycji kulturowej i narodowej, dziedzictwem przeszłości. Wirtualny Portal Narodowa GA.PA chciałaby pomagać w zachowaniu przed zapomnieniem rodzinnych “okruchów pamięci”, które są przecież częścią wielkiej Historii. Pamięć zbiorowa bezpośrednio prowadzi do wyobraźni zbiorowej, kolektywnej – ta też ma trochę inne znaczenie niż zbiorowa, obok kolektywnej jest też częścią jednostki., W oparciu o takie właśnie rodzinne wspomnienia, okruchy pamięci, obrazy, symbole, myśli i słowa można rozwinąć całą dziedzinę nauki, przewidywać bieg zdarzeń, łącząc w ten sposób przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Oczywiście nie chodzi tu o przewidywania indywidualnych losów (choć po części i to jest możliwe), ale mniejszych, czy większych grup społecznych, począwszy od rodziny, a skończywszy na narodzie. Bo przecież to, jak reagujemy na różne wydarzenia, wojny, katastrofy, lub nawet decyzje w pewnych okresach niezmiennej lub zmieniającej się władzy, zależy od rodzinnych i społecznych wzorców, które tworzyły się całymi stuleciami, a które oddają na przykład dzieła sztuki, ale są także w rodzinnych pamiątkach i wspomnienia, sposobie się do nich odnoszenia. Stąd główne motto portalu Narodowa GA.PA z jej pierwszej wersji z 2002 roku “Zbierać przemijające okruchy przeszłości, bo z nich teraźniejszość, przyszłość i wytłumaczenie wszystkiego”. Mamy więc niezwykłą Zbiorową Pamięć i Zbiorową Wyobraźnię. Choć nie są to pojęcia te same, to mogą być w grze życia  wspólnikami. Połączone, pozwalają, jak to wynika z wymienionych wcześniej teorii, na sięganie w przyszłość. Nie jak przy rekognicji (jasnowidzenie), ale z wiedzy o przeszłości jednostek i rodzin. Wirtualny Portal Narodowa GA.PA jest zaproszeniem każdego portal odwiedzającego do umieszczenia w niej swoich wpisów. oraz do gry zbiorowej pamięci i wyobraźni.

(Bazując na: Prawie Wszystkowiedzący Internet, oraz przemyślenia własne)


The Part of General Remarks (from the portal Narodowa GA.PA pages):

In the beginning and development of the online portal Narodowa GA.PA, certain concepts should be better described, such as the title “Collective Memory and Imagination”. I will try to put it in a few sentences, although it will be difficult, because these fields of science and scientific concepts are relatively young:

Collective memory (this has a slightly different meaning than collective memory) – it is a set of ideas and memory about the past, the lives of ancestors, their time, customs, beliefs, ways of thinking and behaving, their fate and symbols, which are part of our cultural tradition and national heritage of the past. The online portal Narodowa GA.PA would like to help in preserving the family “shards of memory”, which are part of the great History, from being forgotten. Collective memory directly leads to the collective, collective imagination – this also has a slightly different meaning than the collective one, next to the collective memory it is also a part of the individual. On the basis of such family memories, fragments of memory, images, symbols, thoughts and words, an entire field of science can be developed , predict the course of events, thus connecting the past with the present and the future. Of course, this is not about predicting individual fates (although it is possible to some extent), but about smaller or larger social groups, from the family to the nation. After all, how we react to various events, wars, catastrophes, or even decisions during certain periods of unchanging or changing power depends on family and social patterns that have been formed for centuries, and which, for example, reflect works of art, but are also in family heirlooms and memories, the way of relating to them. Hence the main motto of the online portal Narodowa GA.PA from its first version in 2002: “Collect the passing crumbs of the past, because from them the present, the future and the explanation of everything.” So we have an extraordinary Collective Memory and Collective Imagination. Although they are not the same concepts, they can be partners in the game of life. Combined, they allow, as it follows from the theories mentioned earlier, to reach into the future. Not as with recognizing (clairvoyance), but with knowledge of the past of individuals and families. The online portal Narodowa GA.PA is an invitation to each gallery visitor to place their exhibits in it and to play this game of collective memory and imagination.

(Based on: The almost All-to-Know Internet and the own thoughts)

 

Temat SI Sztuczna Inteligencja, dalej AGI, wreszcie I (jako interlokutor H – Człowieka), i inne tego typu idee przyszłości – pytanie zasadnicze:  czy wzajemnie pomocne będą człowiekowi w jego rozwoju duchowym? Tak, jeśli będą korzystać również z ludzkiej Zbiorowej Pamięci i Wyobraźni – zgłasza się Portal Narodowa GA.PA

The subject of AI Artificial Intelligence and after that AGI finally I (as the interlocutor of H – Human), and other such the ideas of the future – the base question is if they will be mutually helpful to man in his spirit development? Yes. if they will use also the human Collective Memory and Imagination – the Narodowa GA.PA Portal applies.

chcesz wiedzieć więcej o początkach portalu NARODOWA GA.PA?

Website Project Created by RAW-CODE