[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic

Wstęp - ENTRY

“Zbierać przemijające okruchy przeszłości, bo z nich teraźniejszość, przyszłość i wytłumaczenie wszystkiego”

Powyższe motto pochodzi z pierwszej wersji wirtualnej galerii Narodowa GA.PA (GAleria PAmiątek Rodzinnych / GAleria PAmięci i Wyobraźni Zbiorowej ) z 2002 roku (pierwsza próbna wersja ukazała się publicznie w 1999 roku). Ta pierwsza galeria GA.PA była stworzona dzięki inspiracjom przyjaciółek i przyjaciół z różnych części świata, którzy chcieli podzielić się swoją pamięcią i prosili o utworzenie specjalnej wirtualnej przestrzeni, gdzie rodzinne pamiątki, wspomnienia, uczucia winny być zachowane również dla przyszłości  jako obrazy naszej współczesnej zbiorowej pamięci i rodzinnej sztuki. Niestety, w kolejnych latach technologia wykonania wirtualnej galerii GA.PA się zestarzała. Dla uszanowania tych i innych dotychczas przesłanych eksponatów, w 2020  roku zainwestowano w nową technologię i po prawie dwóch latach koncepcyjnej i programistycznej pracy reaktywowaną tę, w zaczynie wolną wirtualną galerię GA.PA, w 2022 roku w nowej wersji, włączając, obok rodzinnych wspomnień i pamiątek przeszłości, pamięć o przyjaciołach czy podróżach życia.

Liczymy na dalsze rodzinne pamiątki i życiowe wspomnienia umieszczane w wirtualnej galerii zbiorowej pamięci i wyobraźni GA.PA – przez tych wszystkich, którzy wiedzą, że sens życia i rzecz cała polega na dzieleniu się pamięcią z innymi.

Te okruchy rodzinnej pamięci są częścią każdego narodowego dziedzictwa kulturowego i warto je chronić przed zapomnieniem.

_______________________________________________________________________________________________

Nasze plany na rok 2023, czy lata następne – po pierwsze rozbudowa funkcji KONTO W GALERII GA.PA (czekamy na sugestie odwiedzających galerię, a może też pomoc w budowie!), oraz nowe wersje wirtualnych galerii dzielenia się pamięcią z innymi: Galeria Narodowa GA.PO – Galeria Podróży – oto link do pierwszej listy eksponatów i ich zawartości z technologicznie przestarzałej już wersji galerii GA.PO z 2002 roku (przepraszamy za jakość strony): https://old.narodowa.pl/ga_po/lista.htm. Obok nowej wersji GA.PO planujemy w przyszłości wskrzeszenie również innych wirtualnych galerii takich jak Narodowa GA.MI, GA.ART, GA.FUTURE, itp.

Przepraszamy za dwujęzyczność głównej strony – to rozwiązanie wprowadzone ze względów oszczędności finansów – jeśli finanse pozwolą zostaną wprowadzone strony w innych językach – np. w języku angielskim – oto na dziś wstępna, przed dalszym opracowaniem, dawna propozycja galerii GA.PA jej głównej strony: https://narodowa.pl/home/                

Uwagi o nawigacji w galerii GA.PA: Aby zobaczyć dany eksponat kolejno dotykaj / klikaj raz na daną fotografię czy jej opis. Aby w danym eksponacie powiększyć daną fotografię czy skan i tak dalej – dotknij / kliknij dwa razy.

______________________________________

Kilka uwag o może dość niejasnych Polach Zmysłów – Komunikatorach w galerii GA.PA: pola te są propozycją, zaczynem, ideą przyszłych funkcji w galerii GA.PA w ramach zbiorowej pamięci i wyobraźni, w ramach wspólnego kreatywnego rozwoju – również w oczekiwaniu na inne propozycje otrzymywane od odwiedzających galerię. Wyrazem innych, poza wymienionych, obecnych ludzkich zmysłów,  jest “Tardis” – symboliczny przykład ludzkiej wyobraźni podróży w zawsze na dziś nieznaną, również z kolejnymi zmysłami, przyszłość. 

Z pierwszych propozycji odwiedzających galerię GA.PA wkrótce wprowadzamy linkowanie do każdego z wymienionych zmysłów, gdzie każda osoba, po zalogowaniu, będzie mogła umieszczać swoje propozycje internetowych linków na dany temat – dla przykładu – zmysł dźwięku: – od pierwszych zarejestrowanych, do utworów z wyobraźnią przyszłości (grupy muzyczne eksperymentujące dźwiękiem).

Jeśli teraz osoba zgłaszającą swój eksponat do galerii GA.PA tego Pola Zmysłów przy swoim eksponacie sobie nie życzy – w galerii jest stworzona funkcja jego wyłączenia w momencie zgłaszania swojego eksponatu.

_____________________________________

Cenzura zgłaszanych eksponatów – w Galerii GA.PA jej nie było, nie ma i nie będzie. Niektóre zgłaszane pamiątki mogą wydawać się drobne, błahe, nieważne – ale tak nie jest – każda zgłaszana pamiątka niesie ze sobą swoją historię, mówi do nas o niej, wystarczy tylko uruchomić własną wyobraźnię. Wszystkie odnoszące  się do tego tematu punkty – w Regulaminie galerii GA.PA.

________________________________na dzis

 

_____________________________________

Pierwsi przyjaciele – sympatycy wirtualnej galerii Narodowa GA.PA:

Przyjaciel, pisarz, poeta, redaktor Adrian Markowski – jego prasowy wywiad na temat galerii GA.PA – CRN – COMPUTER RESELLER NEWS 06.09.2004 “OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” https://crn.pl/artykuly/ocalic-od-zapomnienia/

Sympatyk, przyjaciel galerii: Marek Bogatek, Sydney, Australia

Donator pierwszych eksponatów: Patricia Sobol Smith, Ligonier, USA

Donator pierwszych eksponatów: Tadeusz Sokołowski, Warszawa, Polska

Donator wielu eksponatów: Stanisław “Stan” Pieniążek, przyjaciel z PTG Polskiego Towarzystwa Genealogicznego


#NarodowaGaleriaŻycioweWspomnieniaiOamiątkiRodzinne #WirtualnaGaleriaZbiorowaPamięćiWyobraźnia

________________________________________________

ZASADY KOPIOWANIA I WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW WIRTUALNEJ GALERII NARODOWA GA.PA – INFORMUJEMY, ŻE JEST TO GALERIA OTWARTA, PRZY CHĘCI W DOBREJ WIERZE KOPIOWANIA I WYKORZYSTANIA WSZELKICH MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W GALERII NARODOWA GA.PA, PROSIMY O PISEMNE PODANIE CELU I MIEJSCU WYKORZYSTANIA CELEM POTWIERDZENIA PRZEZ GALERIĘ GA.PA – EMAIL: NARODOWA@NARODOWA.PL LUB POPRZEZ “KONTAKT’ NA STRONIE WWW GA.PA, LUB INNĄ PISEMNĄ DROGĄ , ORAZ, PRZY WYKORZYSTANIU, UMIESZCZENIE INFORMACJI : Ze zbiorów wirtualnej galerii Narodowa GA.PA https://narodowa.pl

UWAGA OGÓLNA: TWÓRCY GALERII NARODOWA GA.PA NIE BĘDĄ ODPOWIADALI NA WSZELAKIE PYTANIA CO DO ISTNIENIA GALERII GA.PA, PONIEWAŻ JAKAKOLWIEK ODPOWIEDŹ GALERII GA.PA MOŻE ZAKŁÓCIĆ INDYWIDUALNY ODBIÓR GALERII PRZEZ OSOBĘ ODWIEDZAJĄCĄ, PRZEPRASZAMY.

_________________________________________________

 

Część Uwag Ogólnych (ze stron galerii GA.PA):

W powstaniu i rozwoju wirtualnej Galerii GA.PA pewne pojęcia winny być lepiej opisane, takie jak tytułowa “Zbiorowa Pamięć i Wyobraźnia”. Spróbujmy to podać w kilku zdaniach, choć będzie to trudne, ponieważ są to dziedziny nauki i naukowe pojęcia stosunkowo młode:

Pamięć zbiorowa, kolektywna (ta ma trochę inne znaczenie niż zbiorowa) – to zespół wyobrażeń i pamięci o przeszłości, życiu przodków, ich czasu, obyczajów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, ich losu i symboli, które są częścią naszej tradycji tradycji kulturowej i narodowej, dziedzictwem przeszłości. Wirtualna Galeria GA.PA chciałaby pomagać w zachowaniu przed zapomnieniem rodzinnych “okruchów pamięci”, które są przecież częścią wielkiej Historii. Pamięć zbiorowa bezpośrednio prowadzi do wyobraźni zbiorowej, kolektywnej – ta też ma trochę inne znaczenie niż zbiorowa, obok kolektywnej jest też częścią jednostki., W oparciu o takie właśnie rodzinne wspomnienia, okruchy pamięci, obrazy, symbole, myśli i słowa można rozwinąć całą dziedzinę nauki, przewidywać bieg zdarzeń, łącząc w ten sposób przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Oczywiście nie chodzi tu o przewidywania indywidualnych losów (choć po części i to jest możliwe), ale mniejszych, czy większych grup społecznych, począwszy od rodziny, a skończywszy na narodzie. Bo przecież to, jak reagujemy na różne wydarzenia, wojny, katastrofy, lub nawet decyzje w pewnych okresach niezmiennej lub zmieniającej się władzy, zależy od rodzinnych i społecznych wzorców, które tworzyły się całymi stuleciami, a które oddają na przykład dzieła sztuki, ale są także w rodzinnych pamiątkach i wspomnienia, sposobie się do nich odnoszenia. Stąd główne motto Galerii GA.PA z jej pierwszej wersji z 2002 roku “Zbierać przemijające okruchy przeszłości, bo z nich teraźniejszość, przyszłość i wytłumaczenie wszystkiego”. Mamy więc niezwykłą Zbiorową Pamięć i Zbiorową Wyobraźnię. Choć nie są to pojęcia te same, to mogą być w grze życia  wspólnikami. Połączone, pozwalają, jak to wynika z wymienionych wcześniej teorii, na sięganie w przyszłość. Nie jak przy rekognicji (jasnowidzenie), ale z wiedzy o przeszłości jednostek i rodzin. Wirtualna Galeria GA.PA jest zaproszeniem każdego odwiedzającego galerię do umieszczenia w niej swoich eksponatów i do gry zbiorowej pamięci i wyobraźni.

(Bazując na: Prawie Wszystkowiedzący Internet, oraz przemyślenia własne)


The Part of General Remarks (from GA.PA gallery pages):

In the beginning and development of the virtual GA.PA Gallery, certain concepts should be better described, such as the title “Collective Memory and Imagination”. I will try to put it in a few sentences, although it will be difficult, because these fields of science and scientific concepts are relatively young:

Collective memory (this has a slightly different meaning than collective memory) – it is a set of ideas and memory about the past, the lives of ancestors, their time, customs, beliefs, ways of thinking and behaving, their fate and symbols, which are part of our cultural tradition and national heritage of the past. The GA.PA Virtual Gallery would like to help in preserving the family “shards of memory”, which are part of the great History, from being forgotten. Collective memory directly leads to the collective, collective imagination – this also has a slightly different meaning than the collective one, next to the collective memory it is also a part of the individual. On the basis of such family memories, fragments of memory, images, symbols, thoughts and words, an entire field of science can be developed , predict the course of events, thus connecting the past with the present and the future. Of course, this is not about predicting individual fates (although it is possible to some extent), but about smaller or larger social groups, from the family to the nation. After all, how we react to various events, wars, catastrophes, or even decisions during certain periods of unchanging or changing power depends on family and social patterns that have been formed for centuries, and which, for example, reflect works of art, but are also in family heirlooms and memories, the way of relating to them. Hence the main motto of the GA.PA Gallery from its first version in 2002: “Collect the passing crumbs of the past, because from them the present, the future and the explanation of everything.” So we have an extraordinary Collective Memory and Collective Imagination. Although they are not the same concepts, they can be partners in the game of life. Combined, they allow, as it follows from the theories mentioned earlier, to reach into the future. Not as with recognizing (clairvoyance), but with knowledge of the past of individuals and families. The GA.PA Virtual Gallery is an invitation to each gallery visitor to place their exhibits in it and to play this game of collective memory and imagination.

(Based on: Almost All-to-Know Internet and the own thoughts)

 

Temat SI – Czy SI będzie pomocna człowiekowi w jego rozwoju nie tylko materialnym, ale też duchowym? Tak, jeśli będzie potrafiła korzystać również z ludzkiej zbiorowej pamięci i wyobraźni (zgłasza się galeria Narodowa GA.PA)

The subject of AI – will AI be helpful to man in his development, not only materially, but also spiritually? Yes, if it can also use the human collective memory and imagination (Narodowa GA.PA gallery applies)

chcesz wiedzieć więcej początkach GALErII NARODOWA GA.PA?

Website Project Created by RAW-CODE