[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 4 — PROSZĘ KLIKNĄĆ NA TYTUŁ / FOTOGRAFIĘ DANEGO EKSPONATU — UWAGA – UKAŻE SIĘ PIERWSZA FOTOGRAFIA – JEŚLI JEST W EKSPONACIE WIĘCEJ FOTOGRAFII – POCZEKAJ NA AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE ALBUMU FOTOGRAFI, LUB KLIKNIJ NA KOLEJNĄ KROPKĘ POD FOTOGRAFIAMI — KLIKNIĘCIE NA UKAZUJĄCE SIĘ FOTOGRAFIE MOŻE NIEKTÓRE Z NICH NA EKRANIE WYODRĘBNIĆ I ZWIĘKSZYĆ – PODWÓJNE KLIKNIĘCIE NA NIĄ MOŻE FOTOGRAFIĘ ZWIĘKSZYĆ ZNACZNIEArchiwa Rodzinne, Zbiory, Wirtualne Portrety Przodków, Skarby Odkrywane... Family Archives, Collections, Virtual Portraits of Ancestor, Treasure finds...

Wspomnienie “Album Tygodnika Illustrowanego 1899” – Memory Album of “Illustrated Week” 1899 y

podziel się z innymi:

Dzień Dobry,

Zgodnie z przyrzeczeniem zawartym we wcześniej przesłanym eksponacie o ciocinych skarbach niedawno odkrytych, zawartych w galerii GA.PA w tym linku:

Cioci Pamiątki fotochemigrafie “Warszawa”, inne skarby – Auntie’s Heirlooms ‘Warsaw’, other treasures

Z tekstu tego głównego eksponatu, który poświęcony jest pamięci o cioci Eugenii, wspomnienia o jej życiowych pasjach, o tym, co zapewne chciałaby przekazać przyszłym pokoleniom:

“PS. Inny pamiątka po Cioci, który teraz spisujemy, to będzie: 2. “ALBUM TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO 1899 rok” – 7 oprawionych fotografii (fotograwiur, heliograwiur– rysunków – grafik?), ich autorzy: Willy Doring, Emma Normann, Harald Friedrich, Richard Linderum, Hans Krause, Max Ring, Maximilian Schaffer – Photogravure u Verlag v. Meisenbach  Riffarth & Co. Berlin. + 2 rysunki – grafiki: “Baterya Księcia Stanisława Jabłonowskiego Po Szturmie na Warszawę.” – Wojciecha Kossaka, oraz “Spotkanie Belwederczyków z Kirasyerami Arcyksięcia Albrechta na Moście Króla Jana III. w Łazienkach.” – Wojciecha Kossaka”.

WSPOMNIENIE – Ciocia Eugenia, jedna z pierwszych polskich Emancypantek i Sufrażystek  prawie całe swoje zawodowe życie pracowała w wydawnictwie “Gebethnera i Wolffa”.  Zamiast szerokich opisów, niech wspomni ją jedno, dość żartobliwe i ciepłe zdanie z jednej z książek niezwykłego pisarza Marka Nowakowskiego, który jako młody pisarz mieszkał z rodzicami na parterze jej domu we Włochach: “ma dużo listów od pisarzy tamtych czasów, musiała trząść tą firmą u Gebethnera, bo pisali do niej o zaliczki, pozdrawiali uprzejmie ze staroświecką galanterią, a to rączki całuję, a to tęsknię za modrymi oczętami, te zaliczki wtedy w rublach.” No cóż, musiała ciocia Eugenia dzielnie odpowiadać u Gebethnera za finanse i sekretariat wydawnictwa.

Zostały po cioci niezwykłe skarby, te ostatnio, po kilkudziesięciu latach odkryte w małej walizeczce, to między innymi ten “Album Tygodnika Illustrowanego 1899 Nakład Gebethnera i Wolffa w Warszawie”.

Niech ta pamiątka, ten album, w XXI wieku wirtualnie odżyje ze wspomnieniem o dzielnej cioci.

=

I. Umieszczamy dokładny spis tych 7-miu grafik luzem w oprawach (nie jesteśmy pewni jak je określić, czy to – grafika, rysunek, fotografia, fotograwiura / heliograwiura?) z tego albumu – ozdobnej teczki z napisem ALBUM TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO (w innej pisowni ILUSTROWANEGO) 1899 – Nakład Gebethner i Wolff w Warszawie + 2 mniejsze fotografie grafik:

1. MARIA . Willy Döring . – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

2. HEUERENTE IM HARDANGER  . – Emma Normann . – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

3. EINSAME ALTE . – Harald Fredrich . – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

4. DIE KUNST IM KLOSTER  . – Richard Linderum . – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

5. EINSAM . – Hans Krause – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

6. ABSEITS VOM TANZE . – Max Ring . – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

7. AN STILLER STRASSE . – Maximilian Schaefer . – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

+

8. BATERYA KSIĘCIA STANISŁAWA JABŁONOWSKIEGO PO SZTURMIE NA WARSZAWĘ . – Wojciech Kossak

9. SPOTKANIE BELWEDERCZYKÓW Z KIRASYERAMI ARCYKSIĘCIA ALBRECHTA NA MOŚCIE JANA III. W ŁAZIENKACH . – Wojciech Kossak

II. Możemy umieścić już nie, jak w głównym eksponacie, zdjęcia wykonane telefonem komórkowym, ale wykonane z większą rozdzielczością skanerem – prośba odwiedzających galerię o podanie, które z nich przesłać i umieścić?

 

Pozdrawiamy,

M+M+


 

Good morning,

As promised in the previously uploaded exhibit about auntie treasures recently discovered, contained in the GA.PA gallery in this link:

From the text of this main exhibit, which is dedicated to the memory of Aunt Eugenia, memories of her life passions, about what she probably would like to pass on to future generations:

“PS. Another memento of Auntie, which we are now writing down, will be: 2. “ILLUSTRATED WEEKLY ALBUM 1899” – 7 framed photographs (photogravures, heliogravures – drawings – graphics?), their authors: Willy Doring, Emma Normann, Harald Friedrich, Richard Linderum , Hans Krause, Max Ring, Maximilian Schaffer – Photogravure u Verlag v. Meisenbach Riffarth & Co. Berlin. + 2 drawings – graphics: “Prince Stanisław Jabłonowski’s Battery After the Assault on Warsaw.” – Wojciech Kossak, and “Meeting of the Belvederans with the Kirasyers of Archduke Albrecht on the King Jan III Bridge. in the bathrooms. – Wojciech Kossak.

MEMORY – Ciocia Eugenia, one of the first Polish Suffragettes and Suffragettes, worked almost all her professional life in the publishing house “Gebethnera i Wolffa”. Instead of extensive descriptions, let her be mentioned in one rather humorous and warm sentence from one of the books of the extraordinary writer Marek Nowakowski, who as a young writer lived with his parents on the ground floor of her house in Italy: “she has a lot of letters from writers of that time, she must have run this company at Gebethner’s, because they wrote to her about advance payments, they greeted her kindly with old-fashioned gallantry, and now I kiss my hands, and now I miss blue eyes, these advance payments were then in rubles.” Well, Aunt Eugenia had to bravely answer to Gebethner for the finances and secretariat of the publishing house.

Unusual treasures left by my aunt, recently discovered in a small suitcase after several decades, include this “Album of Tygodnik Ilustrowany 1899 Gebethner and Wolff in Warsaw”.

Let this souvenir, this album, virtually revive in the 21st century with the memory of a brave aunt.

=

I. We put an exact list of these 7 prints loosely in the bindings (we are not sure how to define them, are they – graphics, drawings, photographs, photogravure / heliogravure?) from this album – a decorative folder with the inscription Wolff in Warsaw + 2 smaller photos of graphics:

1. MARY. Willy Doring. – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

2. HEUERENTE IM HARDANGER . – Emma Normann. – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

3. EINSAME ALTE . – Harald Fredrich. – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

4. DIE KUNST IM KLOSTER . – Richard Linderum. – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

5. EINSAM . – Hans Krause – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

6. ABSEITS VOM TANZE . – MaxRing. – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

7. AN STILLER STRASSE . – Maximilian Schaefer. – Photogravure u. Verlag v. Meisenbach, Riffarth & Co. Berlin, 1897.

+

8. THE BATTERY OF PRINCE STANISŁAW JABŁONOWSKI AFTER THE STORMING OF WARSAW . – Wojciech Kossak

9. MEETING OF THE BELWEDERAN GUESTS WITH THE CURASYERS OF ARCHDUKE ALBRECHT ON THE JAN III BRIDGE. IN BATHROOMS. – Wojciech Kossak

II. We can no longer place photos taken with a mobile phone, as in the main exhibit, but with a scanner with a higher resolution.

 

Best regards,

M+M+

Propozycje gry z pamięcią i wyobraźnią - POLE ZMYSŁÓW - bonusy Portalu Narodowa GA.PA - na dziś - PANACEA - Wirtualna Gra Wyobraźni i Skojarzeń "PANACEA"

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE