[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 4 — PROSZĘ KLIKNĄĆ NA TYTUŁ / FOTOGRAFIĘ DANEGO EKSPONATU — UWAGA – UKAŻE SIĘ PIERWSZA FOTOGRAFIA – JEŚLI JEST W EKSPONACIE WIĘCEJ FOTOGRAFII – POCZEKAJ NA AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE ALBUMU FOTOGRAFI, LUB KLIKNIJ NA KOLEJNĄ KROPKĘ POD FOTOGRAFIAMI — KLIKNIĘCIE NA UKAZUJĄCE SIĘ FOTOGRAFIE MOŻE NIEKTÓRE Z NICH NA EKRANIE WYODRĘBNIĆ I ZWIĘKSZYĆ – PODWÓJNE KLIKNIĘCIE NA NIĄ MOŻE FOTOGRAFIĘ ZWIĘKSZYĆ ZNACZNIEArchiwa Rodzinne, Zbiory, Wirtualne Portrety Przodków, Skarby Odkrywane... Family Archives, Collections, Virtual Portraits of Ancestor, Treasure finds...

Cioci Pamiątki fotochemigrafie “Warszawa”, inne skarby – Auntie’s Heirlooms ‘Warsaw’, other treasures

podziel się z innymi:

Albumy – Teczki po Cioci – 1. ‘Warszawa’, 24 zdjęcia i rysunki wykonane metodą fotochemigrafii, rok nieznany, XIX/XX wiek? Dalsze ciocine skarby…

Wspomnienie, ku pamięci o Cioci Eugenii. To są po niej właśnie teraz odnalezione pamiątki, tyle lat leżały sobie zapomniane. Przecież wiele mówiące o niej, o jej zainteresowaniach. Mówiące o jej czasach, ale zapewne o nas i naszych przyszłych czasach – o tak ważnym szacunku do pamięci do bliskich, do czasami bardzo nielicznych pamiątek, które po nich pozostały. Mamy nieodparte wrażenie, że to kolejne rodzinne pamiątki, nawet te najmniejsze, czy symboliczne, niosące dobre, szczere wartości – w przeciwieństwie do hejtów, wrogości do innych tak częste w naszych czasach. Jesteśmy przekonani, że Ciocia,w rodzinnej pamięci tak dobrego serca, chciałaby się tymi pamiątkami podzielić z innymi, internetu nie doczekała. Pierwszy albumik to “Warszawa”, roku edycji w nim nie ma, ale jest to wieczna pamiątka dla świadectwa Historii. Przesyłamy, bo jeszcze czas jakiś, a pamiątki po Cioci ulecą w zapomnienie i w niebyt. Kilka zdjęć z albumu zrobiliśmy na szybko smartfonem – przepraszamy za ich jakość, jeśli będzie trzeba kupimy nowy skaner dla lepszego ich wykonania – wszystkich, czy niektórych? Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie w korespondencji do naszego eksponatu w galerii GA.PA. Zrobiliśmy spis wszystkich fotografii (i grafik) z tego albumu, po kolei z napisami, dokładnie tak jak w nim jest:

1. Dworzec Wiedeński. Zakład Fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

2. Ratusz. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

3. Stare Miasto. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

4. Katedra Ś-go Jana. – tu bez podania wykonawców fotografii

5. Zamek Królewski.  Zakład Fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

6. Pomnik Mickiewicza. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

7. Plac Teatralny. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

8. Filharmonia. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

9. Gmach Stowarzyszenia Techników. Zakład Fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

10. Pałac Sztuki. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

11. Kościół Ewangelicki. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

12. Uniwersytet. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

13. Pałac w Łazienkach. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

14. Sobór na Placu Saskim. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

15. Izba Skarbowa. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

16. Pomnik Króla Sobieskiego. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

17. Bank Państwa. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

18. Kościół Ewangelicko Reformowany. – tu też wykonawców nie podano

19. Politechnika. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

20. Ogólny Widok. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

21. Typy Miejskie. Autor K. Górski. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

22. Typy Miejskie. Autor K. Górski. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

23. Typy Miejskie. Zakład fotochemigraficzny B. Wierzbicki i S-ka. Warszawa

24. Typy Miejskie. – Autor K. Górski. Tu też bez podania wykonawców fotografii.

Zamieszczamy 6 przykładowych zdjęć:

I. Okładka Albumiku ‘Warszawa’

20. Ogólny Widok.

21. Typy Miejskie.

22. Typy Miejskie.

23. Typy Miejskie.

24. Typy Miejskie.

Serdecznie pozdrawiamy, M+M+

PS. Inny pamiątka po Cioci, który teraz spisujemy, to będzie: 2. “ALBUM TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO 1899 rok” – 7 oprawionych fotografii (fotograwiur, heliograwiur) – rysunków – grafik?, ich autorzy: Willy Doring, Emma Normann, Harald Friedrich, Richard Linderum, Hans Krause, Max Ring, Maximilian Schaffer – Photogravure u Verlag v. Meisenbach  Riffarth & Co. Berlin. +

2 rysunki – grafiki: “Baterya Księcia Stanisława Jabłonowskiego Po Szturmie na Warszawę.” – Wojciecha Kossaka, oraz “Spotkanie Belwederczyków z Kirasyerami Arcyksięcia Albrechta na Moście Króla Jana III. w Łazienkach.” – Wojciecha Kossaka.

Następne albumiki –  teczki Cioci to:

3. “Album Henryka Sienkiewicza OGNIEM i MIECZEM Podług Rysunków Juliusza Kossaka” Nakładem Wydawnictwa “Kraj w Obrazach”, Skład Główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa w Warszawie i Łodzi –  razem 13 rycin.

4. “Album Henryka Sienkiewicza POTOP Rysunku St. Batowskiego, Cz. Jankowskiego i P. Stachiewicza” Nakładem Wydawnictwa “Kraj w Obrazach” Skład Główny w Księgarni M. Arcta w Warszawie – razem 16 rycin.

5. “ALBUM ETNOGRAFICZNE ZYGMUNTA GLOGERA” Warszawa Nakładem Autora 1904 rok – 40 stron z fotografiami i rysunkami.

6. No i jeszcze kilka innych skarbów…

0


 

Version in English:

Aunti’s old albums – 1. ‘Warsaw’, 24 photos and drawings made by photoengraving, year unknown, 19th/20th century? More aunti’s treasures…

Remembrance, in memory of Aunt. These are the memorabilia of her found just now, forgotten for so many years. After all, it says a lot about her, about her interests. Talking about her times, but probably about us and our future times – about respect for the memory of loved ones, sometimes very few mementos left by them. We have an irresistible impression that these are another family heirlooms that carry good, sincere values, in contrast to the hate and hostility towards others so common in our times. The first album is “Warszawa”, the year of edition is not in it, but it is an eternal souvenir for the testimony of History. We’re sending it, because it’s still some time, and Grandma’s memorabilia will fade into oblivion and non-existence. We took a few photos from the album quickly with a smartphone – we apologize for their quality, if necessary, we will buy a new scanner for better performance – all or some? If you are interested, please apply in the GA.PA gallery. We’ve made a list of all the photos (and graphics) in this album, with captions in order, exactly as it is in it:

1. Vienna Railway Station. Photochemistry Department B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

2. City Hall. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

3. Old Town. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

4. St. John’s Cathedral. – here without specifying the photographers

5. The Royal Castle. Photochemistry Department B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

6. Monument to Mickiewicz. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

7. Theater Square. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

8. Philharmonic. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

9. Building of the Association of Technicians. Photochemistry Department B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

10. Palace of Arts. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

11. Evangelical Church. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

12. University. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

13. Palace in Łazienki. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

14. The Cathedral at Saski Square. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

15. Tax Chamber. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

16. Monument to King Sobieski. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

17. State Bank. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

18. Evangelical Reformed Church. – Artists are not listed here

19. University of Technology. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

20. General View. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

21. Urban Types. Author K. Górski. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

22. Urban Types. Author K. Górski. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

23. Urban Types. Photoengraving plant B. Wierzbicki i S-ka. Warsaw

24. Urban Types. – Author K. Górski. Here, too, without specifying the photographers.

Here are 6 sample photos:

I. Album cover ‘Warszawa’

20. General View.

21. Urban Types.

22. Urban Types.

23. Urban Types.

24. Urban Types.

Warm greetings,

M+M+

P.S. Another album after Grandma, which we are now writing down, will be: 2. “ILLUSTRATED WEEKLY ALBUM 1899” – 7 framed photographs – drawings, their authors: Willy Doring, Emma Normann, Harald Friedrich, Richard Linderum, Hans Krause, Max Ring, Maximilian Schaffer – Photogravure u Verlag v. Meisenbach Riffarth & Co. Berlin. +

2 drawings – graphics: “Battery of Prince Stanisław Jabłonowski After the Assault on Warsaw.” – Wojciech Kossak, and “Meeting of the Belvederans with the Kirasyers of Archduke Albrecht on the King Jan III Bridge. in the bathrooms. – Wojciech Kossak.

Aunti’s next albums are:

3. “Henryk Sienkiewicz’s album OGNIEM I MIECZEM According to Juliusz Kossak’s Drawings” by the “Kraj w Obrazach” Publishing House, Main Depot in the Gebethner and Wolff Bookstore in Warsaw and Łódź – 13 drawings in total.

4. “Henryk Sienkiewicz’s album POTOP of Drawing St. Batowski, Cz. Jankowski and P. Stachiewicz” Publishing House “Kraj w Obrazach” Main Depot in M. Arct’s Bookstore in Warsaw – 16 drawings in total.

5. “Zygmunt Gloger’s Ethnographic Album” Warsaw. Published by the Author in 1904 – 40 pages with photographs and drawings.

6. And few other treasures…

Propozycje gry z pamięcią i wyobraźnią - POLE ZMYSŁÓW - bonusy Portalu Narodowa GA.PA - na dziś - PANACEA - Wirtualna Gra Wyobraźni i Skojarzeń "PANACEA"

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE