[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
[wpml_language_selector_widget]
Polish English French German Spanish Finnish Hebrew Swedish Norwegian Italian Czech Slovak Bulgarian Hungarian Portuguese Russian Chinese (Simplified) Japanese Hindi Arabic
Dział Section 4 — PROSZĘ KLIKNĄĆ NA TYTUŁ / FOTOGRAFIĘ DANEGO EKSPONATU — UWAGA – UKAŻE SIĘ PIERWSZA FOTOGRAFIA – JEŚLI JEST W EKSPONACIE WIĘCEJ FOTOGRAFII – POCZEKAJ NA AUTOMATYCZNE PRZEWIJANIE ALBUMU FOTOGRAFI, LUB KLIKNIJ NA KOLEJNĄ KROPKĘ POD FOTOGRAFIAMI — KLIKNIĘCIE NA UKAZUJĄCE SIĘ FOTOGRAFIE MOŻE NIEKTÓRE Z NICH NA EKRANIE WYODRĘBNIĆ I ZWIĘKSZYĆ – PODWÓJNE KLIKNIĘCIE NA NIĄ MOŻE FOTOGRAFIĘ ZWIĘKSZYĆ ZNACZNIEArchiwa Rodzinne, Zbiory, Wirtualne Portrety Przodków, Skarby Odkrywane... Family Archives, Collections, Virtual Portraits of Ancestor, Treasure finds...

Odnalezione Stare Czasopisma z rodzinnej biblioteki – Found Old Magazines from the family library

podziel się z innymi:

 

Witaj galerio GA.PA

Chciałbym podzielić się pamięcią swoją i pamięcią rzeczy. Oto pierwsze “odkopane” czasopisma z przedwojennej i wojennej rodzinnej biblioteki. Zostały one w domu, leżą sobie głęboko na półkach, jeszcze trochę, a zostaną zapomniane. Może jeszcze dla zainteresowanych odżyją? Coś dopowiedzą? Czy przesłać skany? Które?

1. “KURIER PORANNY Wychodzi codzień zrana w dni powszednie, niedziele i święta” No 153, Warszawa, 19 Czerwca 1921 r., Niedziela Rok XLIV – ten dziś jako pierwszy, ponieważ już ledwie dyszy, strony pożółkłe, lekko poszarpane, może jeszcze przez chętnego “do odratowania.

2. “PRZEWODNIK KATOLICKI” ILUSTROWANY TYGODNIK DLA RODZIN KATOLICKICH z bezpłatnym dodatkiem dla dzieci “MAŁY PRZEWODNIK” oraz z osobnymi działami “ROLA I OGRÓD” i “SPRAWY KOBIECE”, Redaktor Naczelny X. Józef KŁOS, Poznań, Nr. 15 Rok 39. Dnia 9 kwietnia 1933 r. Cena 25 gr. – stan w miarę dobry.

3. “DAS REICH * DEUTSCHE WOHNENZEITUNG * Nr 41 JAHR 1944 * BERLIN 8. OKTOBER, 30 PFENNIG – stan bardzo dobry.

4. “DAS REICH LITERATUR / KUNST / WISSENSCHAFT” Nummer 40, Berlin, 1. Oktober (1944 Jahr?) – stan bardzo dobry.

5. Grafika “POLSKA JESIEŃ 1914” BRONISŁAW KOPCZYŃSKI, SALON JESIENNY W WARSZAWIE, TYGODNIK ILLUSTROWANY NR 51, Ogólnego Zbioru Nr 2,875 Wydawnictwa rok 55. 19 Grudnia 1914 r. Cena zeszytu kop. 20. – stan bardzo dobry.

6. SALIGIA Grafika “SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH” autor F. FABBI, TYGODNIK ILLUSTROWANY 172_No 14 (2,995), 7 kwietnia 1917 r. – stan bardzo dobry, jak i kilkaset numerów TYGODNIKA ILLUSTROWANEGO wyd. przez firmę GEBETHNER I WOLF z I połowy XX wieku – stan bardzo dobry.

7. Okładka “Na gwiazdkę wykwintne upominki poleca Bogusław Herse” TYGODNIK ILLUSTROWANY”, “HANDEL I PRZEMYSŁ”, Nr 50, OGÓLNEGO ZBIORU Nr. 2,770. 14 GRUDNIA 1912 ROKU. – stan bardzo dobry (jako “smaczek” dla miłośników historii reklamy prasowej).

8. “BLUSZCZ Społeczno Literacki Ilustrowany Tygodnik Kobiecy”, WARSZAWA, DNIA 21 lutego 1931 ROKU, NR 8, ROK LXIV – stan bardzo dobry.

9. “RODZINA POLSKA MIESIĘCZNIK ILUSTROWANY”, WARSZAWA, ROK IV. GRUDZIEŃ-1930. – stan bardzo dobry tych czasopism kilkadziesiąt numerów, postaram się je spisać i dodać tu:

……..

10. Już powojenne “PROBLEMY – MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM WIEDZY I ŻYCIA”, SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA “CZYTELNIK”, NR 2 (3), NR 4, oraz NR 5 – 1946 ROK.

 

—————————————————————-

‘max’

_______________________________________

Version in English:

 

Hello gallery GA.PA

I would like to share my memory and the memory of things. Here are the first “unearthed” magazines from the pre-war and war family library. They have been left at home, lying deep on the shelves, a little longer and they will be forgotten. Maybe they will still be alive for those interested? Will they say something? Send scans? Which-one?

1. “MORNING COURIER He comes out every morning on weekdays, Sundays and holidays” No. 153, Warsaw, June 19, 1921, Sunday. eager to be rescued.

2. “CATOLIC GUIDE” ILLUSTRATED WEEKLY FOR CATHOLIC FAMILIES with a free supplement for children “MAŁY GUIDE” and with separate sections “ROLA AND OGROD” and “WOMEN’S CASES”, Editor-in-Chief X. Józef KŁOS, Poznań, Nr. 15 Year 39. On April 9, 1933. Price: PLN 0.25. – fairly good condition.

3. “DAS REICH * DEUTSCHE WOHNENZEITUNG * No. 41 JAHR 1944 * BERLIN 8. OKTOBER, 30 PFENNIG – very good condition.

4. “DAS REICH LITERATUR / KUNST / WISSENSCHAFT” Nummer 40, Berlin, 1st October (1944 Jahr?) – very good condition.

5. Graphics “POLSKA AUTUMN 1914” BRONISŁAW KOPCZYŃSKI, AUTUMN SALON IN WARSAW, ILLUSTRATED WEEKLY ISSUE No. 51, General Collection No. 2,875, Publishing year 55. December 19, 1914. Price of copy of the copy. 20. – very good condition.

6. SALIGIA Graphics “SEVEN GRZECHÓW GŁÓWNYCH” author F. FABBI, ILLUSTRATED WEEKLY 172_No 14 (2,995), April 7, 1917 – very good condition , as well as several hundred issues of ILLUSTRATED WEEKLY issue. by the company GEBETHNER I WOLF from the first half of the 20th century – very good condition.

7. Cover of “Bogusław Herse recommends exquisite gifts for Christmas”, ILLUSTRATED WEEKLY, “TRADE AND INDUSTRY”, No. 50, GENERAL COLLECTION No. 2,770. DECEMBER 14, 1912. – very good condition (as a “flavor” for lovers of the history of press advertising).

8. “Ivy Socially Literary Illustrated Women’s Weekly”, WARSAW, 21 February 1931, NO. 8, YEAR LXIV – very good condition.

9. “POLSKA FAMILY, ILLUSTRATED MONTHLY”, WARSAW, YEAR IV. DECEMBER-1930. – very good condition of these magazines, several dozen issues, I will try to write them down and add them here:

……..

10. Already post-war “PROBLEMY – A MONTHLY MAGAZINE DEVOTED TO THE ISSUES OF KNOWLEDGE AND LIFE”, PUBLISHING COOPERATIVE “CZYTELNIK”, NO. 2 (3), NO. 4, and NO. 5 – 1946.

 

——————————————————————-

‘max’

Propozycje gry z pamięcią i wyobraźnią - POLE ZMYSŁÓW - bonusy Portalu Narodowa GA.PA - na dziś - PANACEA - Wirtualna Gra Wyobraźni i Skojarzeń "PANACEA"

Korespondencja

Website Project Created by RAW-CODE